Nannestad bygdeliste har sendt inn en ny interpellasjon om Bjørkemåsan som etter planen skal behandles i kommunestyret 11.mai

Interpellasjonen er gjengitt her:
Ordfører,
Nannestad kommune presenterer alternative fakta om Bjørkemåsan.
– og er ikke særlig grønne og opptatt av miljøet, annet enn rent politisk
Det er i disse dager ikke spesielt stuerent å grave opp myr, ei heller veldig miljøvennlig. Paradoksalt nok har politikerne i Nannestad kommune bestemt seg for å gjøre nettopp dette, da store deler av Bjørkemåsan er regulert til boligformål, i forbindelse med utbyggingen av Bjørkåsen boligområde.
Nannestad bygdeliste tok opp denne utbyggingssaken med Ordføreren i kommune-styrets november-møte i 2016, og de svarene vi fikk var så generelle og unøyaktige at de må kommenteres.
Det blir påstått at det på 1970-tallet ble gjennomført grundige myrstudier i Nannestad kommune av Kåre Homble. Dette er for så vidt riktig, men her utelates en viktig detalj, om at dette bare dreide seg om myrene over marin grense. Bjørkemåsan ligger i likhet med Hetakermåsan i Nannestad, under marin grense og ingen av disse myrene ble dermed undersøkt. Det blir også vist til at Biofokus i 2001 og 2003, gjennomførte grundige naturtypekartlegginger i Nannestad. Dette er for så vidt også riktig, men her utelates detaljen om at disse kartleggingene ikke omfattet noen av myrområdene våre.
Det blir gjort et stort poeng av at arten småsalamander er tatt av den norske rødlista, og at kommunen blant de observerte fugleartene på myra, har funnet frem til tre rødlistede arter. Det er fint at kommunen har kunnskap om rødlistede arter, men det er synd at de ikke får med seg at det er snakk om fire og ikke tre rødlistede fuglearter. Dette er artene storspove (sårbar), gulspurv (nær truet), fiskemåke (nær truet) og hønsehauk (sårbar).
Konsetrasjonen av observerte rødlistede fuglearter per dekar, de siste fire år, er faktisk større på Bjørkemåsan, enn på den mye omtalte Jødalsmåsan, og det er bekymrings-verdig at det ikke med et ord sies noe om hva de har tenkt å foreta seg i forhold til disse observasjonene.
I svaret er Bjørkemåsan nedklassifiseres fra verdifullt myrområde til utbyggingsområde, med bakgrunn i påstanden om at myra er såpass skadet pga. tidligere torvuttak, at den pr. i dag ikke har et intakt myrsystem. Dette er ikke riktig, da det beskjedne torvuttaket ikke har påvirket myras hydrologi i særlig grad, og myra faktisk er fullstendig upåvirket allerede tre meter inn fra de etablerte boligområdene, som danner utbyggingsgrensa. Sammenligner man kulturspor, så viser det seg at torvuttaket har vært vesentligere på Jødalsmåsan enn på Bjørkemåsan, og at det viktige torvmosedekket, som skal være med på å hindre utslipp av klimagasser, er betydelig mer skadet der enn her.
Videre fremstilles saken på en slik måte at det ikke finnes noen andre gode alternativer til å bygge ut Bjørkemåsan enn å bygge på fin dyrkamark vest for Riksveg 120 i Nannestad sentrum. Dette er ikke riktig da det allerede er vedtatt en reguleringsplan for 900 boliger i det meget sentrumsnære boligfeltet Engelsrudhagan. I tillegg har vi utmerkede områder, på fattig berggrunn, nederst i Romeriksåsen, vest i bygda, som egner seg meget godt til utbygging.
Det er videre et paradoks at Nannestad kommune i forbindelse med rulleringen av sin egen energi- og klimaplan i 2017, har vedtatt at det skal utarbeides et klimaregnskap.
Kommunen mottar støtte fra Akershus fylkeskommune og ”Klimasats”-ordningen, og lever i villfarelsen om at dette klimaregnskapet også skal kunne brukes som et utgangspunkt for andre kommuner i fylket.
Nannestad bygdeliste ber Ordføreren om å svare på følgende spørsmål:
– Har det blitt gjennomført naturtypekartlegging og grundige myrstudier av Bjørkemåsan i Nannestad?
– Mener Ordføreren at dagens fakta- og kunnskapsgrunnlag knyttet til Bjørkeåsen boligområde er tilstrekkelig for å kunne starte en utbygging?
– Hva har Nannestad kommune tenkt å bruke klimaregnskapet sitt til, og hvilke tanker gjør Ordføreren seg om at frigjøringen av klimagasser i forbindelse med en eventuell utgraving av myrområdet; vil dette bli tatt med i regnskapet?
Med henvisning til naturmangfoldlovens §§ 1, 8 og 9, fremmes følgende forslag til vedtak:
Forslag til vedtak (primært):
Den gamle reguleringsplanen for Bjørkåsen boligområde, vedtatt 26.11.2007, er klimafientlig, og oppheves derfor.
Forslag til vedtak (subsidiært):
Nannestad kommune tar initiativ til å få gjennomført en ny, grundig og helhetlig kartlegging av naturverdiene, og gjennomfører en konsekvensutredning av Bjørkåsen boligområde, basert på dagens kunnskaper om natur og naturmangfold.
Nannestad bygdeliste, 28. april 2017
Morten Marthinsen        Per Ragnar Lien        Petter Gulbrandsen
Gruppeleder