Fylkesmannen opphever vedtak

I et brev til Nannestad kommune opplyser Fylkesmannen i Oslo og Viken at kommunens vedtak om igangsettelse av arbeidet med en grunnvannsbarriere på Bjørkemåsan, som inngår i utbyggingsområdet Bjørkeåsen, oppheves.

Fylkesmannen mener at en etablering av grunnvannsbarriere på friområdet krever dispensasjon fra både arealformålet for friområdet og kravet til å ta vare på eksisterende vegetasjon i reguleringsbestemmelsen.

Kommunen opplyser at det verken er søkt om eller gitt dispensasjon fra arealformål eller bestemmelser i reguleringsplanen (pkt. 5) «Friområder.»

Fylkesmannen stiller også spørsmål om det ble gitt tillatelse av grunnvannsbarriere i vedtak om rammetillatelse 20.12.2018.

Utbygger må nå stoppe alt arbeidet som har med grunnvannsbarrieren å gjøre, og de må nå søke på nytt. De må søke for dette arbeidet spesifikt, og samtidig søke om dispensasjon for å kunne etablere barrieren innenfor grøntareal/friområde. Naboer vil i den forbindelse bli varslet, og overordnede myndigheter vil også få anledning til å uttale seg, før søknad behandles og avgjøres.

Nannestad bygdeliste ser positivt på at Fylkesmannen følger opp denne saken.