Bjørkemåsan – Flyfoto viser at det kan tyde på at det er betydelig erosjon i en bekk vest for utbyggingsområdet

I et notat som er utarbeidet i forbindelse med utbyggingen av Bjørkemåsan viser Norconsult med flyfoto hvordan sidebekken vest for Nannestadvegen og nedstrøms punktet der to flomveier møtes har endret seg gjennom årene.

Til denne sidebekken ledes mesteparten av overvannet fra Bjørkemåsan-Prestmosen området, og ut ifra flyfotoet kan det tyde på at det er betydelig erosjon i bekken grunnet større avrenning fra området, samt oppstuving av vann. 

Dette området er per i dag på NVEs kart over kvikkleireområder og er definert som risikoklasse 2 og faregrad lav.

– Imidlertid står det oppgitt at ved et ras blir konsekvensene alvorlige. 

Bygdelista har påpekt dette ved flere anledninger, men har ikke blitt hørt. Nå har noen og enhver fått seg en vekker av opplysningen som kommer frem i notatet.

Les mer her:

Kvikkleire, Utbygging | Bekymret for flom og overvann i kvikkleireområde: – Myra er redusert med cirka 80 prosent (rb.no)

Ber kommune og utbygger om å ta rasfaren for nytt boligområde alvorlig: – Vi er oppriktig bekymret for hva som kan skje dersom det bygges ut som planlagt – Eidsvoll Ullensaker Blad (eub.no)