Trolig kvikkleire på utbyggingsområdet på Bjørkemåsan

Flyfoto: Blå strek indikerer området som er målt med georadar.

I et brev Professor Knut Rydgren og førsteamanuensis Mette Kusk Gillespie har sendt til NVE og Nannestad kommune kommer det frem at det trolig er kvikkleire på en del av Bjørkemåsan hvor dette ikke er registrert i NVE sine kart for registrering av kvikkleire.

I august 2021 var Rydgren og Kusk Gilespie sammen med tre master- og bachelorstudenter fra Høgskulen på Vestlandet på feltarbeid på Bjørkemåsan. Formålet med feltarbeidet var å kartlegge torvdybden og ta opp torvprøver for å kunne estimere myras karboninnhold. I feltarbeidet ble det brukt blant annet geofysiske metoder, georadar og målinger av resistiviteter.

De skriver at selv om studentoppgavene er i en tidlig fase, så ønsker dem allerede nå å videreformidle noen foreløpige resultater.

Av spesiell interesse er en måling av de underliggende materialenes resistivitet langs et 235 meter langt profil.

Denne målingen tyder på at det er mulig kvikkleirelag under myra i området hvor målingene ble innsamlet.

Målinger med georadaren indikerer at myrtykkelsen i dette område er omtrent 3 – 4 meter. Under myra finnes et lag med relativt lave resistiviteter som er typisk for leire (blå farger på figuren). I felt ble det observerte finkornete sedimenter under myra ved grøftekanter langs veien. Under leiren på ~20 meters dybde måles resistivitetsverdier som tilsvarer fjell (de røde farger).

Målinger og klassifiseringstabell NGU.

Målingene tyder dermed på at der finnes et betydelige leirelag med en tykkelse på omtrent 15 meter under torva i dette området. Sammenlikner man de målte resistiviteter for dette leirlaget med typiske verdiene for forskjellige leirtyper (NGU tabell vist på figuren), så ligger verdiene i kategorien «potensiell kvikkleire». De målte resistiviteter er altså høyere enn dem forventer å måle for salte marine leiravsetninger, og det kan tyde på at det enten har skjedd en utvasking av ioner fra leiren (kvikkleire), eller at leiren i dette område inneholder mye silt.