Brede smil, men manglende ansvarlighet!

Det registreres glede og brede smil hos ordføreren og hans nye venner på venstresiden for et godt og ansvarlig budsjett.

Glede og god stemning er det også hos Senterpartiet, Høyre og Bygdelista. Den gode stemningen
skyldes i hovedsak muligheten for å stemme for det en er for og mot det en er mot, og ikke måtte
forholde seg til det avtalte spillet som er premissgivende på venstresiden.

Det er tydelig at det for ordføreren er viktigere å ha avsluttet debatt og forhandlinger på kammerset,
fremfor å la demokratiet bestemme. Dette fremkommer tydelig i hans frykt for at benkeforslag skal
gjøre økonomien utfordrende – gjennom en slik uttalelse viser ordføreren at han ikke har tillit til
andre folkevalgte enn de som er fra egen gruppe!

Vingeklipper Kommunedirektøren
Hva som er ansvarlig og ikke er det nok ikke lett å enes om, men det må sies at flertallets finansiering
av sine budsjettjusteringer ikke er ansvarlighet – men en vinge klipping av Kommunedirektøren og
hans handlingsrom! Sentralt plasserte midler har alltid vært en avsatt ramme for
Kommunedirektøren til bruk ved uforutsette hendelser i tilknytning til virksomheten eller ved andre
hendelser i kommunen i løpet budsjettåret. Nå som ordføreren og hans venner på venstresiden har
«tømt» disse midlene, må Kommunedirektøren henvende seg til politikerne for å kunne hente penger
fra disposisjonsfondet, kommunens sparebøsse, før han kan sette inn nødvendige tiltak – dette er
etter vår mening verken god styring eller ansvarlighet!

Som politikere blir vi titt og ofte påminnet de etablerte handlingsregler for å balansere ressursbruk
og gi handlingsrom – dette er åpenbart sett bort i fra hos de såkalte «ansvarlige». Til tross for klare
signaler i forlaget til budsjett fra Kommunedirektøren og hans stab om en krevende økonomisk
situasjon for Nannestad kommune, har flertallet basert seg på å bruke ytterligere midler og dermed
ytterligere utfordre økonomien til Nannestad.

Våre gjennomslag
Senterpartiet, Høyre og Bygdelista er god fornøyde med at vi fikk gjennomslag for våre forslag
knyttet til videreføring av dagens drift av Nannestad sykehjem, samt at planlagt kutt innenfor
virksomhet Helse på kr. 4 millioner ikke gjennomføres. Vi, i motsetning til venstresiden, synliggjorde
viktigheten av styrking av virksomhet Helse allerede i høringsrunden – det er ansvarlighet!

Videre er Senterpartiet, Høyre og Bygdelista glade for at skolenes samarbeidsutvalg opphører og
erstattes med driftsstyrer, dette for å synliggjøre viktighet av å ha et besluttende organ og ikke et
rådgivende organ. I tillegg er skolekantinetilbudet ved Nannestad ungdomsskole reddet. Det er også
med glede vi ser at vårt forslag om å videreføre miljøtiltak i skolene ble vedtatt. Vi er også glade for
at vi kan støtte både Holter og Bjerke IL, samt at støtten til løypekjørerlaget ikke ble redusert. I tillegg
er vi glade for å ha bidratt til å tilføre idretts- og kulturanleggsfondet med 1 million.

Skår i gleden – Nevner ikke handlingsplanen
Det som er et skår i gleden at de «ansvarlige» politikerne på venstresiden ikke støttet oss i å styrke
vedlikeholds- og brøytebudsjett med henholdsvis kr. 500 tusen på hver av disse områdene, men vi får
leve med at vi ikke er enige i alt og må overlate til innbyggerne å ta snø spaden fatt når brøytebilen
står innelåst!
Det er viktig å understreke at Kommuedirektøren i tillegg til budsjett for 2022 også har lagt fram en
handlingsplan fram til og med 2025. Tallene for denne perioden fram til og med 2025 er svært
krevende og synliggjør store utfordringer. Pussig er det da at ordføreren og de såkalte «ansvarlige
partier» ikke har nevnt handlingsplanens perioden med et ord. Senterpartiet, Høyre og Bygdelista,
har derimot sett utfordringene og foreslått nødvendige tiltak for å bevare handlingsrommet. Vi
mener derfor at det er våre partier og ikke partiene på venstresiden som fører en ansvarlig
økonomisk politikk.

Avslutningsvis ønsker Senterpartiet, Høyre og Bygdelista å takke ordføreren og hans nye venner på
venstresiden for godt samarbeid i året vi nå legger bak oss og ønsker de alle en god jul og et fredfullt
nytt år!


Harald Dahl, gruppeleder Senterpartiet
Christian Bendz, gruppeleder Høyre
Thomas Kahn, gruppeleder Nannestad Bygdeliste