Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2030

Forslag til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2030 skal på sakskartet i Oppvekst- og Kulturutvalget sitt møte den 2 mai.

Man kan i saksfremlegget lese:

Saken gjelder revisjon og forslag til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2030. Planen har ikke vært revidert siden forrige plan ble vedtatt i 2012.

Sammen med kommunedelplan er det også utarbeidet en mulighetsstudie for Nannestad idrettspark, som viser innspill som har kommet inn rundt mulig utvikling av dette viktige idretts- og aktivitetsområdet i kommunen.

Både kommunedelplan og mulighetsstudie legges ut til offentlig ettersyn og høring for å sikre bred medvirkning i utarbeidelse av planverk.  

Fristen settes til 1. juni for å komme med høringssvar og så vil planen bli fremmet for endelig politisk behandling i første møterunde over sommeren.

Nannestad bygdeliste har spilt inn behovet for en friidrettsbane. Vi mener det er et stort behov for dette både for skolene og som et lavterskeltilbud, samt at idrettstilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelse er svært begrenset i vår kommune.