Vi vil ha vekst og utvikling i hele kommunen

Nannestad bygdeliste er uenig med regionale myndigheter i vekst fordelingsprinsippet. Den regionale areal -og transportplanen er på kollisjonskurs med vår stedlige geografi og våre ønsker når det kommer til vekst og utvikling. Vi vil ha vekst og utvikling i hele kommunen.

Bosetting og befolkningsvekst

Lokalsamfunnene er helt sentrale i utviklingen av kommunen, og derfor vi vil ha utbygging i hele kommunen og på den måten styrke alle lokalsamfunnene. Dette skal vi gjøre samtidig som vi sørger for å ta vare på den unike naturen og kulturlandskapet vi er en del av. 

Vi har god plass i Nannestad og derfor har vi råd til å være romslige, både med hjertelag og tomter. Vi ønsker innflytterne hjertelig velkomne, enten de er tidligere utflyttere, eller de kommer fra andre deler av landet, eller andre deler av verden.

Nannestad ligger som et knutepunkt mellom viktige områder i denne regionen, og med vår sentrale beliggenhet skal vi bidra positivt på veien mot ytterligere vekst og utvikling.

Ja til utbygging, vekst og utvikling i hele kommunen – Nei til 80/20!

Nannestad bygdeliste ønsker befolkningsvekst og bosetting i hele kommunen. Teknologi og samferdsel gjør avstandene korte, og det blir stadig lettere å bo og arbeide der du helst vil. Vi har en rikdom her i bygda som ikke kan måles i kroner, og det er korte avstander til de fleste goder og god plass. Vi vil at det skal finnes byggefelt og områder for spredt bebyggelse i hele kommunen, og vi vil ha utbygging i alle kommunens tettsteder. Valgmulighetene når det gjelder bolig og lokalisasjon skal bidra til at Nannestad skal være en attraktiv bosettings-kommune.

Den gjeldende regionplanen for areal og transport legger uheldige føringer i forhold til hvor man kan bygge ut i Nannestad. Denne planen sier at majoriteten av all utbygging, 80 prosent, skal foregå i Nannestad sentrum, mens den resterende utbyggingen på 20 prosent, skal fordeles på resten av kommunen. Dette ødelegger for ønsket vekst, utbygging og utvikling i kommunen vår, og det har vi vanskelig for å godta. Vi sier klart NEI til 80/20!

Gang- og sykkelveier gir bedre helse og økt valgfrihet

Nannestad bygdeliste vil at det skal etableres gang- og sykkelveier som knytter alle
tettstedene i kommunen vår sammen. Sett ut fra et helseperspektiv, så har Nannestad
bygdeliste en grunntanke om at flest mulig skal kunne gå eller sykle, til skole,
barnehage, jobb og fritidsaktiviteter. Dette vil gi økt valgfrihet, bedre helse, og
større trygghet når man ferdes ute i trafikken.