Tas det ikke grep er Nannestad kommune på stø kurs mot eiendomsskatt

Bygdelista ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i Nannestad kommune. I Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram i perioden 2023-2026, så budsjetteres det med et negativt netto driftsresultat på rundt 23,2 mill. kroner i 2023. Dette vil gi et netto driftsresultat på -2 %. Det legges opp til at vi skal bruke av disposisjonsfondet, våre oppsparte midler til drift. Tar vi ikke drastiske grep, så er disposisjonsfondet tomt allerede i 2026.

Nannestad bygdeliste ønsker forutsigbarhet og langsiktighet i kommunens økonomi. Skal man klare å styrke handlingsprogrammet mot 2026, så må man snu alle steiner og se på alle muligheter. Dette kan i verste fall bety at man må gå like drastisk til verks som de har valgt å gjøre i Eidsvoll.

Økonomene i kommunen varslet senest i fjor at de var bekymret for økonomien, men dette ble avfeid av Ordføreren som sa at man hadde «stål kontroll». Bygdelista, Høyre og Senterpartiet ga uttrykk for at vi var bekymret for de store investeringene som ble gjort gjennom flere store byggeprosjekter.

Vi vet at skolene og barnehagene i kommunen må oppgraderes og utvides for å kunne håndtere befolkningsveksten. Kommunen har allerede brukt flere millioner på en tomt i Engelsrudhagen for å kunne bygge ny og større barnehage som skal erstatte dagens barnehage i Midtbygda. Dette er investeringer vi ikke kommer utenom og ikke kan prioritere bort.

I disse trange tider, kan man sette spørsmålstegn ved at flertallet i kommunestyret har vedtatt å øke bevilgningene til utsmykking i alle de pågående utbyggingsprosjektene. Bygdelista var kritisk til dette og stemte imot.

Økonomiplanen legger opp til at flere avdelinger i kommunen skal omorganiseres og effektiviseres. Nannestad er en av landets mest effektive kommuner, og det er begrenset hvor mye mer effektive de ansatte kan bli.

Bygdelista er bekymret for at neste skritt er å innføre eiendomsskatt. Det er en usosial skatt som treffer de svakeste hardest, også er det nærmest som å tisse i buksa. Effekten av eiendomsskatt er svært begrenset, og for at effekten skal opprettholdes så må man øke denne etter ett til to år. Dette er en ond spiral som man ikke kommer seg unna og til syvende og sist så ender man på Robek lista.

Nyheter, Nannestad | Trang kommuneøkonomi «spiser fra sparebøssa»: – Vi er bekymret for at neste skritt blir å innføre eiendomsskatt (eub.no)