Vintervedlikehold – Svar på våre spørsmål

Issvuller, spor og vannansamling gjør fremkommeligheten utfordrende.

På vegne av ordføreren, så ble våre spørsmål svart ut av virksomhetsleder.

Svar til Nannestad bygdeliste – Vintervedlikehold:

Nannestad kommune tilstreber på generelt grunnlag å levere gode og fremkommelige veier hele året. Som veiholder for kommunale veier er vi avhengig av tilbakemeldinger. Slik sett er spørsmålene og tilbakemeldingene fra bygdelista til god hjelp.

Drift av veier om vinteren krever en god organisering og beredskap slik at nødvendige tiltak kan settes i gang for å holde de standardkravene som er satt. Nannestad kommune har løpende dialog med entreprenør, spesielt ved slike utfordrende værforhold vi opplevde i julen og i starten av det nye året. Nå hvor vintersesongen er på hell, er det naturlig for oss å evaluere sesongen sammen med entreprenør, for å se etter forbedringspunkter til neste vintersesong.

Kommunen, med entreprenører i spissen, tilstreber åpne veier med tilfredsstillende standard i vintersesongen. Tidvis vil det være utfordrende nok i seg selv å holde veinettet godt nok til ferdsel. I slike tilfeller blir bredding av veier, bort kjøring av snø og andre tiltak iverksatt i etterkant av snøfall. Vi har forståelse for at situasjonen til tider har vært vanskelig for innbyggerne som ikke har kunnet ferdes som planlagt eller ønsket.

Hvordan følger kommunen opp kontrakten?

Vi har tett dialog med våre entreprenører. Opplevelsen av vinterdrift er ofte veldig delt, og enkelte dager kan ris og ros gå om hverandre. Fra vårt ståsted oppfatter vi ikke kontrakten som misligholdt. Mottar vi en melding eller klage på vinterdriften undersøker vi dette opp imot entreprenøren og tilstreber utbedrende tiltak så snart som mulig.

Krever kommunen inn «bøtene» som er omtalt for mislighold i vilkårene/kontrakten?

Nei, kommune har foreløpig ikke sett det som nødvendig med konvensjonsbot. Vi ønsker heller å fremme en god dialog.

Er det riktig at kommunen skal uføre arbeid ekstern entreprenør får betalt for?

Det er ikke riktig at kommunen skal utføre arbeid som vår entreprenør får betalt for. Det gjør vi heller ikke. I kontrakten med vår entreprenør er det nedfelt et kapitel om at kommunen forbeholder seg retten til ved egne maskiner og utstyr å utføre vintervedlikehold. Denne retten har vi benyttet ved forskjellige anledninger, der vi ser at det er mest hensiktsmessig å gjøre dette selv i forhold til blant annet økonomi og de ressurser vi til enhver tid har tilgjengelig.

Er bevilgningen til vintervedlikehold for små?

Det er en økonomisk ramme knyttet opp imot vinterdrift som vi ønsker å holde oss innenfor, men dersom værforholdene gjør at det blir behov for brøyting eller annet vedlikehold for å ivareta sikkerheten så blir nødvendige tiltak gjennomført, selv om dette kommer med en merkostnad.

Forbruket knyttet opp imot vinterdriften er veldig uforutsigbart og varierer fra sesong til sesong. Kostnadene ligger historisk sett et sted mellom 3.300 000 – 4. 200 000 kroner. Avsatte midler i budsjettet er på ca. 3.300 000 kroner.

Nannestad bygdeliste tar svaret til etterretning og vil følge denne saken opp.

Morten Marthinsen