Interpellasjon – Hjertestartere

Bygdelista ønsker at ordføreren skal svare ut våre spørsmål om kommunes hjertestartere. Dette blir fremmet i en interpellasjon i kommunestyret 13. juni.

Interpellasjonen er gjengitt i sin helhet.


Hvert år får rundt 3000 mennesker plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge,
mange av disse kan reddes med rask og adekvat behandling.
Tidligere var hjertestartere kun forbeholdt helsepersonell, i dag er mange hjertestartere
utplasser flere steder i samfunnet og blir betjent av personer helt uten helsefaglig bakgrunn.
Mange liv har blitt reddet av lekfolk med hjertestartere.
Nannestad kommune har mange formåls bygg som skoler, barnehager, idrettsanlegg og liknende
hvor det daglig er mange mennesker innom.


Har kommunen oversikt over hvor mange hjertestartere man har og hvor disse er plassert?


Har man en plan for vedlikehold og oppdatering av hjertestarterne?


Er hjertestarterne registrert i det offentlige hjertestaretregistret, så de vises i alle 113-
sentralene, i 110-sentralene og i applikasjonen Hjelp113 fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse?


Er det gjort noen vurdering på hvor og hvor mange hjertestartere som skal plasseres ut i regi av
Nannestad kommune?