Barn og unges oppvekstsvilkår fortjener stor oppmerksomhet


Barn og unge fortjener gode og stimulerende miljøer som bidrar til deres mestring og gode utvikling.

Dette er en viktig prioritering for Nannestad bygdeliste. Vi tror på betydningen av trygge og gode barnehager og skoler, som er sentrale steder der barn og unge tilbringer mye av sin tid. Det er avgjørende å sikre at disse institusjonene er av høy kvalitet og tilpasset behovene til barna.

Vi erkjenner også viktigheten av å tilby gode tilbud der barn og unge faktisk bor. Det handler om å skape et nærmiljø som er tilpasset deres behov og interesser. Ved å ha tilgjengelige og varierte aktiviteter og fasiliteter i nærmiljøet, gir vi barn og unge muligheten til å engasjere seg og utfolde seg på en positiv måte. Dette kan bidra til å motvirke en stadig mer stillesittende hverdag og oppfordre til fysisk aktivitet, lek og sosialt samvær.

Våre tettsteder og lokalsamfunn bør utformes med tanke på barn og unges oppvekstsvilkår. Dette innebærer å inkludere grønne områder, lekeplasser og andre egnede steder for lek og utfoldelse. Det handler også om å sikre trygge skoleveier og gode transportløsninger for å lette tilgangen til skoler og fritidsaktiviteter.

Barn og unges oppvekstsvilkår fortjener stor oppmerksomhet i planleggingen og utviklingen av våre tettsteder. Vi må involvere og lytte til barna selv, deres foresatte og andre berørte parter i utformingen av disse miljøene. Ved å ta deres perspektiv og behov i betraktning, kan vi skape trivelige og inkluderende omgivelser som fremmer deres trivsel, læring og utvikling.

Nannestad bygdeliste vil jobbe for at barn og unge i vår kommune har tilgang til gode og stimulerende miljøer. Vi vil fortsette å arbeide for trygge barnehager og skoler, og for å skape lokalsamfunn som inspirerer til lek, samvær og fysisk utfoldelse. Vi vil prioritere barn og unges behov og sikre at deres stemmer blir hørt og tatt på alvor i planleggingsprosesser. Sammen kan vi bidra til å skape et levende og inkluderende samfunn der barn og unge kan trives.