Kandidater

Her er en oversikt over våre kandidater og noen av sakene dem er opptatt av.

1. Thomas J. Henriksen Kahn – Nannestad

 • Gode barnehage og skolebygg samt godt innhold.
 • Gang og sykkelveier som knytter tettstedene våre sammen.
 • Psykisk helse/ forebygging.

2. Morten Marthinsen – Nannestad

 • Trafikksikkerhet – Trygge skoleveier. Flere gang og sykkelveier.
 • Barn og oppvekst – Gode skoler og barnehager – Gode forhold for idrett og kultur.
 • Helse og omsorg.

3 Bjørg Liaker – Maura

 • Vern av våtmark, myrer og jordbruksarealer.
 • Gang- og sykkelveier.
 • Sentrumsutvikling.

4. Tommy Andre Dieset – Nannestad

 • Gode skoler og barnehager. Skikkelige bygg og vedlikehold av disse og andre kommunale bygg.
 • Barn og unges oppvekstsvilkår.
 • Næringsutvikling.

5. Odd LøssetHolter

 • Skole og barnehage. Kapasitet og kvalitet skal stå i stil til behovet.
 •  Utvikling av Eltonåsen med flerbrukshall, møteplass for barn og unge og ungdomsskole.
 • Gang og sykkelveier som knytter tettstedene sammen.

6. Lena Goflebakk Foss – Nannestad

 • Barn og unge – Nannestad skal være et trygt sted for barn og unge å vokse opp. Barnehager i alle kretsene i kommunen, med kvalifiserte voksne med god og riktig kompetanse. Barnehage og skolebygg skal være i forsvarlig stand.
 • Kultur og fritidstilbud. – Viktig å ha et mangfold i tilbud i aktiviteter for alle aldersgrupper, fra unge til eldre. Ikke alle barn trives på håndball- eller fotballbanen, og det er derfor viktig med tilbud på ulike arenaer. Aktivitetstilbud og samlings arenaer for alle aldersgrupper.
 • Sentrumsutvikling og næring – Sentrum må oppgraderes og utvikles til et levende samfunn, som tilrettelegges for både næring og bolig.

7. Stian Martin Sebjørnsen – Holter

 • Bygge flerbrukshall med multifunksjoner og egen ungdomsskole på Eltonåsen.
 • Ønsker å styrke tilbud for barn og ungdom, etablere egen fritidsklubb på Eltonåsen, som har åpent flere ganger i uken. Dette skal bidra til bedre miljø og psykisk helse.
 • Samle Holter og Åsgreina, tilknytning i form av gang- og sykkelveg langs Åsvegen.

8. Monica Dieset – Nannestad

 • Gode helsetilbud for alle i bygda, gode fastlegeordninger, gode sykehjemsplasser.
 • Flere bedrifter lokalt i bygda, som sikrer flere arbeidsplasser.
 • Nei til eiendomsskatt.

9. Erlend Skare – Nannestad

 • Skole og utdanning – Flere lærere, miljøterapeuter og helsesykepleiere.
 • Forebyggende tiltak for barn og unge – Fritidstilbud/møteplasser/Utekontakter.
 • Trafikksikkerhet – Veivedlikehold av veier, flere gang og sykkelveier.

10. Emma Sagen Kahn – Nannestad

 • Gode skoler.
 • Idrett og kultur. Viktig å ha tilbud for innbyggere i alle aldre, med og uten utfordringer.
 • Næringsliv med mulighet for å sysselsette unge.

11. Bjørn Marius Eriksen – Maura

 • Barn og ungdom i bygda skal ha gode fritidstilbud.
 • Politiet tilbake i kommunen.
 • Vekst og utvikling i kommunen.

12. Thomas Pedersen – Nannestad

 • Ta vare på naturområdene våre både sentrumsnært og i utmark.
 • Sentrumutvikling.
 • Psykisk helse rettet spesielt mot barn og ungdom.

13. Roar Vannebo – Maura

 • Nei til eiendomsskatt.
 • Utbygging av gang og sykkelveier som binder tettstedene sammen. Sikre krysningspunkter som er plassert der folk krysser vegen.
 • Vekst og utvikling i hele kommunen.

14. Per Ragnar Lien – Nannestad

 • Utvikle et attraktivt og levende sentrum som innbyggerne bruker.
 • Tiltak for å utjevne de sosiale forskjellene i lokalsamfunnet vårt. Alle skal ha de samme mulighetene til å delta på aktiviteter.
 • Størst mulig grad av likebehandling og åpenhet i kommuneforvaltningen. Innbyggerne skal kunne stole på at alt går rett for seg.

15. John Håvard RønningÅsgreina

 • Oppvekst feltet – jobbe for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge.
 •  Næringsliv, jobbe for ansettelse av en heltidsansatt næringssjef som kan jobbe målrettet mot næringsliv
 •  Idrett, kultur og frivillighet, økt satsning og samhandling.

16. Szymon Machynia – Nannestad

 • Barn og ungdom i bygda skal ha gode fritidstilbud som er lagt til rette så alle kan delta uavhengig av økonomi.
 • Trafikk sikkerhet – Trygge skoleveier – Flere gang og sykkelveier.
 • Mer synlig Politi – Politiet tilbake til Nannestad.

17. Naveed Ahmed – Nannestad

 • Utvikling av bygda vår.
 • Utdanning – Gode skoler og barnehager.
 • Jobbe for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. God integrering og skape tilhørighet.

18. Hege Anett Kolsvik Hellem – Nannestad

 • Forebyggende rus tiltak og fritidsaktiviteter for barn og unge som ikke liker idrett. En god eldreomsorg.
 • Nei til Eiendomsskatt.
 • Utvikling, fornying og organisering av Nannestad sentrum.

19. Jon Hallvard Heggelund

 • Utvikling/fornyelse av sentrumsområdet i kommunen.
 • Trygghet, for unge og eldre, Politiet må tilbake til bygda, økende rusproblematikk må tas på alvor.
 • Kommunen bør gjøres mer attraktiv for næringslivet. Vi trenger flere lokale arbeidsplasser.

20. Lilly Henriksen – Nannestad

 • Utvikling, fornying og organisering av Nannestad sentrum.
 • Trafikksikkerhet. Ikke spare penger på å slukke gatelysene.
 • Vil ha mer synlig politi som kjenner våre lokale utfordringer bedre enn det som er tilfellet i dag.

21. Joakim Midtskogen – Åsgreina

 • Nei til eiendomsskatt.
 • God barnehage dekning.
 • Mer næringsliv og utvikling.

22. Jeanett Aasen Johansen – Nannestad

 • Stor nok barnehage kapasitet og skolekapasitet.
 • Utvikling og fornying av sentrumsområde i kommunen. At utbyggere må lage finere uteområder.
 • Bredere fritidstilbud til barn og unge.

23. Eva Bekkelund – Nannestad

 • Trygg skoleveier. Det må bygges flere gang og sykkelveier.
 • Nannestad skal ha en aldersvennlig og god eldreomsorg som er tilpasset den enkelte.
 • Vil ha mer synlig politi som kjenner våre lokale utfordringer bedre enn det som er tilfellet i dag.

24. Eva Hermansen Lien – Nannestad

 • Flere fagarbeidere/skoleassistenter i skolen og på SFO.
 • Flere steder hvor ungdommen kan treffes, gjerne en ungdomskafé.
 • Mer midler og ressurser til Frivillighetssentralen så de kan nå ut til enda flere eldre.

25. Avni Krasniq – Nannestad

• Barn og ungdom.
• Infrastruktur, veier, gang -og sykkelveier.
• Næringsutvikling.

26. Arne Rudolf Tollander – Nannestad

 • Politiet tilbake til Nannestad.
 • God kommunal drift av eldreomsorgen.
 • Nei til eiendomsskatt og næringsskatt.

27. Bertil Johan Brun – Nannestad

 • Opprette fritidsklubb for personer med utviklingshemming.
 • Tilbud til ungdomsskoleelever etter skoletid på ungdomsklubben i samarbeid med utekontakten.
 • Opprette et alternativt skoletilbud for elever som har utfordringer med å tilpasse seg skolen.
  Et tilbud som er basert på praktisk arbeid som er faglig tilrettelagt.

28. Gro Anita Bråthen – Maura

 • Muligheter for å delta i Idretts og friluftsliv for alle.
 • Natur, klima og miljø.
 • Ønsker et variert og fremtidsrettet landbruk i Nannestad. Landbruk og dyrevern skal i vare tas.

29. Tor Eivind Østby – Maura

 • Opprette nok barnehageplasser til alle i sitt nærområde og fokusere på kvalifisert personale.
 • Gi barn og unge mulighet til å drive med idrett/ fritids aktiviteter uten å være organisert.
 • Lage en fin park i Nannestad sentrum med sitte benker og lekeområde for barn.

30. Ann Karin Sletvold – Nannestad

 • Trafikksikkerhet – Flere gang- og sykkelveger.
 • Verdig eldreomsorg som tilpasset de eldre sine reelle behov.
 • Støtte oppunder det gode arbeidet som Frivillighetssentralen og andre frivillige organisasjoner gjør når det kommer til aktiviteter for eldre.

31. Merete Stenestø Rustad – Nannestad

 • Barn og unges oppvekstsvilkår.
 • Trygge skoleveier – Gang og sykkelveier.
 • Helse, omsorg og psykisk helse.

32. Bjørn Ole Enberget – Nannestad

 • Gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge.
 • Trafikksikkerhet – Flere gang- og sykkelveger.
 • Nei til eiendomsskatt.

33. Antoniette C. Marthinsen – Nannestad

 • Barn og oppvekst – Gode skoler og barnehager.
 • Trygge skoleveier – Gang og sykkelveier.
 • Gode forhold for idrett og kultur.

34. Glenn Rasmussen – Nannestad

35. Tove Kate Tollander – Nannestad

 • Idrett, kultur og frivillighet.
 • Politiet tilbake til kommunen.
 • Nei til innføring av eiendomsskatt.

37. Michelle Chirin Aasvangen – Åsgreina

 • God barnehage dekning.
 • Nei til eiendomsskatt.
 • Trygge og gode skoleveier – Gang og sykkelveier.