Valgprogram

Vår politikk – utfyllende program

 

Nannestad – glede, glød og begeistring!

 

Vi har store verdier som gjør Nannestad til et godt sted å leve. Alt henger sammen: Arbeidslivet, skolene, barnehagene, naturopplevelsene og romsligheten bidrar alle til at Nannestad er et attraktivt sted å bo. Vi skal bruke disse verdiene, men ikke bruke dem opp!

Nannestad skal utvikle seg videre som et åpent, engasjert og ærlig lokalsamfunn. Nannestad bygdelistes valgprogram viser hvordan vi vil forvalte verdiene i bygda vår.

Vi ønsker innflytterne hjertelig velkomne – enten de er tidligere utflyttere, eller de kommer fra andre deler av landet eller verden. Lokalsamfunnene utgjør viktige verdier for hele kommunen. Vi har god plass i Nannestad. Derfor har vi råd til å være romslige, både med hjertelag og med tomter.

Vi vil ta vare på naturen og kulturlandskapet, og støtte de lag og foreninger som skaper et rikt kulturliv i Nannestad. Vi vil støtte aktiviteter for barn og unge gjennom idrettslag og andre tiltak. Og vi vil arbeide utrettelig for å styrke lokaldemokratiet.

Nannestad ligger i et knutepunkt mellom viktige markeder –Eidsvoll, Gardermoen, Jessheim, Hadeland og Skedsmo. Med denne beliggenheten, effektiv kommunikasjon og tiltakslystne arbeidsfolk skal Nannestad bli en motor i utviklinga av nærliggende bygder, kommuner og regioner.

Trygge og oversiktlige skoler er viktig for livet i kommunen. Folk i Nannestad føler et sterkt engasjement for skolene og barnehagene sine. Vi har full barnehagedekning, og en spredning av barnehager som gjør at de fleste kan få barnehageplass der de ønsker. Slik skal det fortsatt være!

Arbeid og næring

Vi vil arbeide for at det blir lettest mulig å skape nye arbeidsplasser. Vi vil legge til rette for etablering og utvikling av et variert næringsliv.

Vi vil arbeide for å få flere, og enda mer varierte arbeidsplasser i Nannestad. Hvis en bedrift ønsker å etablere seg på et sted som ikke er avsatt til næringsvirksomhet, vil vi se på mulighetene for å få det til. Vi ønsker utvikling i hele kommunen.

Nannestad skal være en næringsvennlig kommune. Boligområder skal likevel skjermes for støyende næring og trafikksikkerheten for myke trafikanter skal prioriteres.

Små og mellomstore bedrifter kan gi flere arbeidsplasser i vår egen kommune. Ny teknologi gjør at mange kan arbeide hjemmefra. Ved å utnytte slike muligheter kan vi redusere omfanget av byrdefull pendling. Vi ønsker å legge til rette for gründervirksomhet.

For å styrke skatteinntektene i Nannestad er det viktig å styrke innbyggeres mulighet til å etablere virksomhet og innflytteres mulighet til å bosette seg i kommunen.

Bosetting og befolkningsvekst

Vi ønsker vekst og utvikling i hele kommunen. Teknologi og samferdsel gjør avstandene korte, og det blir stadig lettere å bo og arbeide der du helst vil. Vi har en rikdom her i bygda som ikke kan måles i kroner: Vi har god plass, og korte avstander til de fleste goder. Denne rikdommen er vårt viktigste aktivum i arbeidet for å gjøre Nannestad til et enda bedre sted å bo for unge og gamle.

Nannestad bygdeliste vil legge til rette for mange forskjellige typer boliger. Det skal finnes byggefelt og områder for spredt bebyggelse i hele kommunen. Det skal også finnes byggefelt i kort avstand fra de største arbeidsplassene. Det skal være mulig å dele ut tomter i LNF-områder der hvor det ikke finnes gode grunner til å nekte fradeling.

Det må også bli lettere og enklere å dele fra tomter til boligbygging og å få lov til å bygge, så lenge det ikke er tungtveiende samfunns-grunner som taler imot.

Valgmulighetene når det gjelder bolig bidrar til at Nannestad er en attraktiv bosettings-kommune. Vårt mål er å øke befolkningsveksten, og vil bruke boligpolitikk og næringspolitikk for å nå dette målet.

 

 

Barn og unge

Nannestad bygdeliste ønsker et godt og variert barnehagetilbud!

 

Vi vil at alle kommunens barnehager skal være kvalitativt gode barnehager, hvor omsorg og trygghet står i fokus for både barn og voksne. Forsvarlig voksentetthet, kompetente ansatte og levelige rammebetingelser er alle viktige nøkkelfaktorer for at vi skal få dette til. Vi skal ha et variert barnehagetilbud i Nannestad kommune, som åpner opp for at flest mulig skal kunne få tilbud om barnehageplass i sitt eget nærmiljø.

Det samme gjelder barneskolene og ungdomsskolen. De gode skolene i Nannestad er en styrke for lokalsamfunnene og for kommunen som helhet. Vi vil styrke de gode skolene våre, og gi lærere og skoleledere mulighet til etterutdanning etter egne ønsker, noe som vil komme elevene til gode. Vi vil ikke skjære ned på antall lærere for å få budsjettet i balanse, men derimot styrke lærer tettheten. Vi vil ha miljøarbeider på ungdomsskolen.

Vi skal sette klare mål for kvaliteten i skolen.

Det må legges til rette for at skolene i Nannestad blir bedre enn landsgjennomsnittet.

Flest mulig skal kunne gå eller sykle til skolen. Det krever at alle skolene bevares, og at det blir bygd gang- og sykkelveger i nærområdene til skolene.

Barn og unges trygghet i nærmiljøet skal ikke gå på bekostning av økonomi.

Vi vil bruke penger på innholdet i skolen. Vi vil også utvide skolebygninger i tråd med elevveksten. Vi må styrke vedlikeholdet for å unngå at skolene forfaller.

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner driver et svært positivt arbeid for barn og unge i Nannestad. Vi støtter dette arbeidet. Masseidretten, og særlig barneidretten, i alle deler av kommunen er viktig. Derfor vil vi se positivt på tiltak for å styrke idrettsanlegg i hele kommunen.

Det skal også legges til rette for plass og mulighet for uorganisert aktivitet i hele kommunen. Barn og unge som ikke har tilhørighet i et organisert miljø skal også ha mulighet til utfoldelse, som for eksempel uteområder på skoler og i barnehager, lekeplasser, skatepark m.m.

Barnevernet i Nannestad må prioriteres, så de får gjort nødvendige tiltak i tide. Et barn som lider, er ett for mye!

Stoffmisbruk er utbredt, også i Nannestad. Vi støtter det viktige arbeidet for et rusfritt ungdomsmiljø.

Eldreomsorg, helse og sosiale tjenester

Vi vil at Nannestad skal ha en førsteklasses eldreomsorg, som er tilpasset den enkelte. Det betyr at vi må bygge ut mer fleksible ordninger.

Gamle og uføre skal kunne bo hjemme så lenge de vil og kan. Deretter skal de kunne bo i lettstelte omsorgsboliger med mulighet for 24 timers tilsyn, og når det er nødvendig skal de være sikre på å få en god sykehjemsplass.

Hjemmetjenesten i Nannestad skal støttes i videreutvikling og organisering.

Vi vil ikke legge ned sykehjemsplasser. Dagens situasjon innen eldreomsorgen i Nannestad trenger de plassene som er og flere til. Så lenge behovet er sykehjemsplass, vil vi jobbe for at det skal være nok plasser til å dekke behovet.

Nannestad sykehjem må få sin nødvendige rehabilitering og oppgradering når det er behov.

Vi vil åpne for private utbyggere av omsorgsboliger, så vel som kommunale. Psykisk helsetjeneste skal styrkes.

 

Samferdsel

Kommunale veger og infrastruktur

Innbyggere og næringsliv trenger en god infrastruktur. Det er god bredbåndsdekningen i nesten hele kommunen. Vegnettet, derimot, er i ferd med å forfalle. Nannestad bygdeliste vil jobbe for bedre vedlikehold og opprusting av vegnettet i hele kommunen.

Riks- og fylkesveger

Nannestad bygdeliste vil følge videre utvikling og utbygging og jobbe for Nannestad beste. Nasjonal transportplan følges opp.

Kollektivtrafikk

Nannestad bygdeliste vil arbeide for gode bussforbindelser til Gardermoen, Jessheim, Lillestrøm, Oslo og i kommunen.

Ny tverrforbindelse

Nannestad bygdeliste ønsker å bygge ny tverrforbindelse fra Nannestadvegen til Åsvegen. Vi vil jobbe for at fylkeskommunen følger opp sine forpliktelser.

 

 

Kultur, idrett og fritid

Nannestad bygdeliste støtter det lokale kulturlivet og det frivillige arbeidet i utallige lag og foreninger. Kommunale tilskudd til lag og foreninger må økes.

Den kommunale kulturskolen må styrkes.

For barne- og masseidretten er det viktigst å sikre aktivitet der folk bor, gjennom de lokale idrettslagene. Det er idrettsanlegg og fasiliteter både i Maura, Holter og i midtbygda, vi vil prioritere utbygging og vedlikehold av lokale idrettsanlegg i hele kommunen.

Kulturminner er viktige for Nannestad, for Akershus og for hele nasjonen. Nannestad bygdeliste vil ivareta og verne om kulturminner.

 

 

Natur og friluftsliv

Trusler mot klimaet og naturmangfoldet må møtes både nasjonalt og internasjonalt. utryddelse av biologisk mangfold er reelle trusler. Nannestad bygdeliste vil at kommunen skal ta aktivt del i dette arbeidet. Naturen og kulturlandskapet i bygda vår er kilder til glede og opplevelse. Vi skal bruke disse rikdommene på en måte som bevarer dem og ikke sliter dem ned. Arbeidet for natur og klima må bygge på kunnskap.

Naturvern

Nannestad bygdeliste vil arbeide for at det blir opprettet hensynssoner for naturmangfold. Vi vil også arbeide for å få en systematisk oversikt over naturtyper og artsmangfold i hele kommunen. Vi vil ta spesielt hensyn til verdifulle naturtyper som våtmark/myrområder/raviner ol.

Nannestad har forskjellige naturtyper med et stort artsmangfold. Det er registrert rødlistearter – det vil si arter som er truet. Men det finnes også store områder som ikke er ordentlig undersøkt, hvor det helt sikkert finnes flere naturtyper og arter som har krav på vern. Derfor bør det gjøres grundige undersøkelser av artsmangfoldet før man bygger ned nye, store områder.

I slike saker inntar vi en føre var holdning. Vi har plikt til å ta vare på naturmangfoldet i Nannestad. Dette er et ansvar som norsk lov pålegger oss. Det er også et ansvar vi har overfor dem som kommer etter oss.

Muligheten til å bygge ut et område kommer igjen og igjen, men en art kan bare utryddes én gang. Deretter er den borte til evig tid.

Vi må innse at det finnes reelle konflikter mellom naturvern og næringsinteresser. I tvilstilfeller, når vi ikke kjenner konsekvensene av et tiltak, må det være opp til næringsinteressene å bevise at tiltaket ikke er til skade for naturmangfoldet.

Energi og klima

Nannestad bygdeliste vil at Nannestad kommune skal bidra til å bremse veksten i CO2-utslipp.

Vi vil:

 

  • Ta i bruk el-biler/ hybridbiler i kommunen etterhvert som det kommer modeller som er praktisk brukbare til våre formål.
  • Oppmuntre enkeltpersoner og bedrifter til å tenke på klimautfordringene.
  • Vedlikeholde skoler og barnehager.
  • Arbeide for gang -og sykkelveger
  • Se til at kildesortering foregår mest mulig
  • Arbeide for gode bussforbindelser i hele kommunen

 

Vi vil ikke bruke sentralisering som et energitiltak. Effekten av sånne tiltak er tvilsom, og de vil gripe inn i de verdiene som mange opplever ved å bo her i Nannestad.

Tilrettelagt friluftsliv

Romeriksåsen og Nordåsen er et eldorado for naturelskere, og vil være drahjelp i turistnæringen i Nannestad. Vi vil støtte tiltak for å utnytte disse stedene i forbindelse med næringsutvikling og reiseliv.

Løypenett i hele kommunen prioriteres. Vi vil ha lys i lysløypene hele uka.

Jordvern og kulturlandskap

Kulturlandskapet er en grunnleggende verdi ved bygda vi bor i. Vi vil verne det mot skjemmende tiltak av alle slag.

Nannestad bygdeliste vil tillate byggetiltak som utføres med respekt for landskapet. Vi vil støtte tiltak i det biologiske mangfoldet.

Bygdelista går inn for et fleksibelt jordvern.

Vi vil også ha likebehandling av private og offentlige tiltak ved bruksendring. Vi vil ikke at stat, fylke eller kommune skal kunne beslaglegge store områder av den beste matjorda ved å påberope seg samfunnsnytte.

 

Kommunal forvaltning og økonomi

Vi ønsker en enklere og mer oversiktlig administrasjon, og enklere saksbehandling. Forenkling og effektivisering skal ikke gå ut over tjenestene.

Vi vil så langt det er mulig ikke å ta opp store, nye lån raskere enn vi betaler ned på de gamle – da bygger vi opp ei låneboble som vi velter over på etterkommerne våre. Det er uansvarlig, og det er usolidarisk overfor barna og barnebarna våre.

Nannestad bygdeliste ønsker at Nannestad kommune fortsatt skal framstå som en god arbeidsgiver, tjenesteyter og reguleringsmyndighet. Vi vil fremme et godt og tillitsfullt forhold mellom kommunen og innbyggerne.

 

Kvalitet på kommunale tjenester

Nannestad skal komme godt ut i undersøkelser av hvordan innbyggerne oppfatter kommunens tjenestekvalitet. Det bidrar til at Nannestad er et godt sted å bo og å flytte til.

Det er en viktig del av kvaliteten på kommunale tjenester at innbyggerne skjønner den informasjonen de mottar. Derfor skal all informasjon fra kommunen være lettlest og lett forståelig.

Nannestad bygdeliste mener at en viktig nøkkel til tjenestekvalitet er nærhet til innbyggerne. Folk skal oppleve at saksbehandlere og tjenesteytere er “en av oss”; en som det går an å snakke med.

 

Nannestad skal være en ja-kommune!

Offentlige lover, forskrifter og reguleringer er ofte lite fleksible, og tar lite hensyn til den situasjonen det enkeltmennesket befinner seg i. Vi vil at bestemmelsene skal tolkes med størst mulig romslighet.

Hvis en saksbehandler ut fra gjeldende bestemmelser er nødt til å gi avslag på en søknad, skal han eller hun samtidig vurdere hvilke muligheter søkeren har til å få medhold. Finnes det slike muligheter, skal søkeren informeres om det.

Når en klagesak kommer til politisk behandling, vil vi vurdere om det er noen rimelighet i klagen, uavhengig av hva bestemmelsene sier.

 

En effektiv organisasjon

En effektiv organisasjon er en god organisasjon. Derfor skal Nannestad kommune hele tida arbeide med mer effektive måter å operere på.

Ansatte skal tas på alvor og skal ha muligheten til å uttale seg, og bli hørt om arbeidsforhold, også på egen arbeidsplass i forhold til endring, utbygging og omorganisering.

Nannestad bygdeliste vil arbeide for flest mulig heltidsstillinger, og for at ingen skal være ansatt i mindre enn 50% stilling så sant det ikke er et ønske fra den ansatte.

Det er de ansatte “på gulvet” som utfører tjenestene. Derfor vil vi ha flest mulig arbeidsfolk i utførende stillinger. Vi vil ha en flatere organisasjon med færre ledere og heller flere ansatte til å utføre jobbene.

 

Kommunal eiendom

Kommunen har etter hvert skaffet seg mange eiendommer. Hvis det ikke lenger finnes noe klart formål med eierskapet, skal eiendommen selges. Dersom kommunen kjøper nye eiendommer, skal det finnes et klart definert kommunalt formål. Kommunen skal ikke drive kjøp og salg av eiendommer/ tomter, men legge til rette for utvikling av eiendom for private.

Vi vil selge eiendommer i besittelse som det er mulig å avhende.

Kommunen har også interesser i et antall virksomheter. Også i slike tilfeller skal det finnes en klart definert hensikt med eierskapet. Finnes ikke et klart formål, skal eierinteressene avvikles. Det samme gjelder hvis formålet kan oppnås bedre på andre måter.

 

NEI til Eiendomsskatt

Nannestad bygdeliste er imot eiendomsskatt og er garantisten for at det ikke blir innført eiendomsskatt. Vi mener at eiendomsskatt er en usosial skatt som er et ran av egne innbyggere, som treffer blindt i alle samfunnslag eksempelvis, pensjonister, uføre, unge i etableringsfasen og barnefamilier. Vi mener at eiendomsskatt fører til økt kommunalt forbruk. Eiendomsskatt bidrar til mindre effektivitet. Vi mener at kommunen må gjennomføre en ansvarlig og nøktern økonomisk politikk og ikke sende regningen til innbyggerne. Nannestad bygdeliste vil arbeide iherdig for dette.

 

Lavere kommunale avgifter

Kommunal tjenester innen bygge- og eiendomssaker, vann, kloakk og renovasjon skal leveres til selvkost. De kommunale avgiftene i Nannestad er unaturlig høye i forhold til andre kommuner. Årsaken til dette er at avløpssystemet er dimensjonert for langt flere innbyggere enn det vi har. Vi skal derfor jobbe for å få flere innbyggere til Nannestad slik at vi alle får lavere avgifter.

 

Et levende lokaldemokrati!

Kommunalt selvstyre

Nannestad bygdeliste mener at innbyggerne skal være med å bestemme i viktige lokale saker. I praksis opplever vi stadig at lokalpolitikerne blir overstyrt av sentrale myndigheter. Dette skjer helt ned på detaljnivået i enkeltsaker.

Vi skal følge de lover og forskrifter som er vedtatt av Stortinget, men lover og forskrifter må alltid tolkes i hvert konkret tilfelle. Når det finnes rom for det, skal det være lokalpolitikerne i Nannestad, ikke fylkesmannen i Akershus, som tar den endelige avgjørelsen. Nannestad bygdeliste vil arbeide for å føre større myndighet tilbake til lokaldemokratiet!

Folkemøter og offentlig debatt

Vi vil oppmuntre alle til å la sin stemme høres – både i folkemøter og gjennom pressen. Vi vil også, som tillitsvalgte, gjøre rede for våre standpunkter gjennom media.

Vi mener at alle har viktige bidrag å gi i det offentlige ordskiftet. Derfor vil vi lytte til alle synspunkter og all kritikk. Spesielt viktig er det å lytte til de enkelte som blir berørt av endringer i politiske prosesser.

 

NEI til Kommunesammenslåing

Nannestad Bygdeliste er en av få valglister i Nannestad som sier et klart nei til kommunesammenslåing. Stortinget har satt kommunesammenslåing med andre kommuner på dagsorden. Nannestad kommunestyre må behandle denne saken i 2016. Kommunestyret har myndighet til å vedta en kommunesammenslåing. Dette kommunevalget dreier seg derfor om man skal slå seg sammen med en eller flere kommuner eller ikke slå seg sammen med andre kommuner. Du som velger har derfor en stor påvirkning på hva kommunestyret kommer til å stemme i 2016. Eksempelvis har Nannestad kommune mindre gjeld pr innbygger enn Ullensaker kommune. En kommunesammenslåing med for eksempel Ullensaker kommune fører til at vi får mer gjeld. Nannestad kommune har store økonomiske fond etter blant annet salg av det tidligere everket. Disse midlene vil forsvinne inn i en ny stor kommune. Tjenester som servicetorget og NAV kan forsvinne fra Nannestad og bli sentralisert i en ny stor kommune. Skolekretsene kan bli forandret og skoler kan bli nedlagt.

 

Bygdelista – et valg for framtida

Nannestad bygdeliste arbeider for vekst og utvikling i hele kommunen. I en tid da teknologi og samferdsel gjør det lettere enn noen gang å bo og arbeide der du helst vil. Vi vil styrke de gode skolene våre. Vi vil gjøre det mulig for gamle og uføre å bo hjemme så lenge de vil, i stedet for på en institusjon. Vi vil gjøre det lettere å skape nye arbeidsplasser i hele kommunen. Vi vil ta vare på naturen og kulturlandskapet i Nannestad. Vi vil støtte de mange lag og foreninger som skaper et rikt kulturliv i hele kommunen. Og vi vil arbeide utrettelig for å styrke lokaldemokratiet.

Vi ønsker å stå ved roret og jobbe for innbyggernes beste i Nannestad. Vi ønsker å høre på alle som ønsker å påvirke og samarbeide om hele bygdas beste.

 

Vi utvikler Nannestad!