VALGPROGRAM

Nannestad bygdeliste

 • Vi er til for Nannestad

Nannestad bygdeliste er en uavhengig valgliste som ble startet opp ved kommunevalget i 2015.

Ved kommunevalget i 2019 så fikk vi en oppslutning på 13,1%, noe som resulterte i fire faste representanter i kommunestyret. Kandidatlista vår til det kommende kommunevalget i september 2023 er fulltegnet og teller 37 sterke navn, 16 kvinner og 21 menn.

Bygdelistas ordførerkandidat heter Thomas Kahn. Han er 47 år og er gift med Marte og har tre barn. Thomas jobber som førstebetjent i Kriminalomsorgen på Romerike fengsel, hvor han har jobbet siden 2005. Thomas er tillitsvalgt for Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Thomas har i en årrekke vært engasjert i frivillig arbeid i håndballen i Nannestad idrettslag i flere roller. I perioden 2015-2019 var han vararepresentant til kommunestyret. I perioden 2019-2023 har han i tillegg til å være fast medlem i kommunestyret, også vært nestleder i oppvekst- og kulturutvalget, medlem i kommuneplanutvalget og bygdelistas gruppeleder. Thomas brenner for forebygging av kriminalitet og rus og nærings- og sentrumsutvikling.

Bygdelistas 2. kandidat og leder heter Morten Marthinsen. Han er 55 år, gift med Antoniette og har to barn. Morten jobber som Paramedic i OUS-ambulansetjenesten og er stasjonert i Oslo sentrum, hvor han har jobbet siden 1997. Morten er mangeårig tillitsvalgt for Fagforbundet på sin arbeidsplass, og er nå hovedtillitsvalgt i Prehospital klinikk i Oslo universitetssykehus. Han har mange års erfaring som ishockeydommer både nasjonalt og internasjonalt, og har blant annet dømt i tre Paralympics (OL) i Lillehammer 1994, Nagano 1998 og Salt Lake City 2002. Morten var i perioden 2015-2019 gruppeleder og kommunestyrerepresentant for bygdelista. I perioden 2019 – 2023 så har han i tillegg til å være kommunestyrerepresentant også vært i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret. Han er spesielt opptatt av trafikksikkerhet, barn og oppvekst, helse og omsorg.

VIKTIGE SAKER FOR NANNESTAD BYGDELISTE

 • Barnehage, skole og vi vil ha flere yrkesfag til Nannestad
 • Det skal etableres flere enkle møteplasser for barn og ungdom
 • God drift og forvaltning av alle kommunale bygg
 • Det skal satses på gang- og sykkelveger
 • Helse, omsorg og psykisk helse
 • Vi vil ha vekst og utvikling i hele kommunen
 • Næringsutvikling og næringsarealer – næringslivet skal ha gode vilkår
 • Sentrumsutvikling
 • Vi vil ha politiet tilbake i kommunen
 • Idrett, kultur og frivillighet – vi vil ha flerbrukshall og friidrettsbane
 • Klima og miljø
 • Nei til innføring av eiendomsskatt

BOSETTING OG BEFOLKNINGSVEKST

Lokalsamfunnene er helt sentrale i utviklingen av kommunen, og derfor vi vil ha utbygging i hele kommunen og på den måten styrke alle lokalsamfunnene. Dette skal vi gjøre samtidig som vi tar vare på den unike naturen og kulturlandskapet vi er en del av.

Vi har god plass i Nannestad, og derfor skal vi være rause med både hjertelag og tomter. Vi ønsker innflyttere hjertelig velkommen, enten de kommer fra andre deler av landet, andre deler av verden, eller er tidligere utflyttere. Nannestad – det gode liv på bygda!

Nannestad ligger som et knutepunkt mellom viktige områder i denne regionen, og med vår sentrale beliggenhet skal vi bidra positivt på veien mot ytterligere vekst og utvikling.

Ja til utbygging, vekst og utvikling i hele kommunen – Nei til 80/20!

Regionplanen for areal og transport legger uheldige føringer i forhold til hvor man kan bygge ut i Nannestad. Planen sier at majoriteten av all utbygging, 80 prosent, skal foregå i Nannestad sentrum, mens den resterende utbyggingen på 20 prosent, skal fordeles på resten av kommunen. Dette ødelegger for ønsket vekst, utbygging og utvikling i kommunen vår, og det har vi vanskelig for å godta. Vi sier klart NEI til 80/20!

Nannestad bygdeliste ønsker befolkningsvekst og bosetting i hele kommunen. Teknologi og samferdsel gjør avstandene korte, og det blir stadig lettere å bo og arbeide der du helst vil. Vi har rikdom her i bygda, som ikke kan måles i kroner, og det er korte avstander til de fleste goder og god plass. Vi vil at det skal finnes byggefelt og områder for spredt bebyggelse i hele kommunen, og vi vil ha utbygging i alle kommunens tettsteder. Valgmulighetene når det gjelder bolig og lokasjon skal bidra til at Nannestad skal være en attraktiv bosettings-kommune.

Integrering og inkludering – viktigheten av gode arenaer

Vi vil at innflyttere skal gis muligheten for å ta del i felleskapet vårt. God integrering er avgjørende og helt nødvendig for det norske velferdssamfunnet. Nannestad bygdeliste ønsker gode tiltak som kan utjevne de sosiale forskjellene og lette integrering av innvandrere i kommunen vår. God integrering gir mennesker mulighet til å yte sitt beste og til å delta i samfunnet og være ressurser for sine nærmeste og for storsamfunnet. God integrering er den beste medisinen mot utenforskap, parallellsamfunn og radikalisering. Den beste integreringen starter fra dag én. Innvandrere som skal bo og leve i Nannestad skal ha muligheten til å komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere. Å kunne språk er den aller viktigste forutsetningen for å kunne komme i kontakt med andre. Integrering innebærer at innvandrere, og ikke minst barna deres, skal få muligheten til å utvikle og utnytte ressursene sine i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Barnehager, skoler, det frivillige foreningsliv og arbeidsplasser er viktige arenaer for å skape en felles forståelse av samfunnets verdier og inkludere alle i samfunnet. Dette er viktige integreringsarenaer for barna og deres foreldre. Her kommer de i kontakt med ansatte og foreldre til norske barn. Vellykket integrering handler om mer enn tilslutning til felles verdier, det handler om å gis muligheten til å delta og bidra.

ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV

Næringslivet skal ha gode vilkår i Nannestad og det skal legges til rette for næringsutvikling og næringsarealer i hele kommunen. Vi vil at eksisterende bedrifter, og bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen, skal ønskes åpenhjertig velkommen og få all den bistand de trenger.

Vi skal legge til rette for gründervirksomhet og utvikling av et variert næringsliv. Etablering av små og mellomstore bedrifter vil gi flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter. Ny teknologi gjør at mange kan arbeide hjemmefra, og gjennom å utnytte slike muligheter kan byrdefull pendling reduseres. Dette krever god og stabil infrastruktur for mobil og internett.

Det skal også legges til rette for næring som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester, også kalt kulturnæring.

Nannestad kommune skal bidra til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv for mennesker med utviklingshemming.

Vi vil at alle i Nannestad skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

Det skal satses på næringutvikling langs E16.

Sentrumsutvikling

Nannestad sentrum skal være et prioritert utviklingsområde for Nannestad kommune, og sentrum skal utvikles og tydeliggjøres som kommunesenter. Her skal servicenæringer, handel, boliger, serveringssteder, kultur og andre sentrumsfunksjoner prioriteres.

Alt henger sammen med alt når man driver med sentrumsplanlegging. Det holder ikke å se på byggehøyder og biltrafikk, hvis ikke byrom, byliv, handel, servering og kultur er med i planleggingen.

Det skal lages en helhetlig plan for alt som berører sentrum og målsettingen må være at vi skal ha et levende og attraktivt sentrum som innbyggerne bruker.

Lokalt næringsliv

Butikkene og serveringsstedene spiller en nøkkelrolle i lokalsamfunnet. Vi ser på butikkene og  serveringsstedene som en svært viktig del av det å skape et godt lokalsamfunn.

Nannestad bygdeliste ønsker fokus på lokal handel, og oppfordrer innbygerne til å støtte opp om det lokale næringslivet. Vi mener et godt butikktilbud er med på å gjøre bygda attraktiv for nyetableringer. Nærbutikker og lokalt næringsliv støtter opp om lokale aktiviteter, gjennom sponsing og samarbeid med lokale lag og organisasjoner, og de frivillige organisasjonene er langt på vei avhengige av lokale støttespillere for å kunne holde oppe et godt idretts- og kulturtilbud.

Når du handler lokalt støtter du lokale arbeidsplasser. Du støtter opp om en bedrift som betaler skatt, og hver krone som du handler med lokalt, er en investering i et levende lokalsamfunn.

Næringsbygg

Små og mellomstore bedrifter har store behov for lokaliteter, og det finnes tomter for utbygging av næring. Det er spesielt vanskelig for små og mellomstore bedrifter å gjøre slike investeringer. Vi vil at det skal etableres næringsbygg med kombinasjons lokaler til utleie for små og mellomstore bedrifter.

Landbruk

Landbruket har alltid hatt, og vil fortsatt ha en viktig plass i Nannestad. Vi vil ha et variert og fremtidsrettet landbruk i Nannestad, som også kan gi verdifulle tilskudd til næringsutvikling gjennom innovasjon og nyskaping knyttet til mat, kulturlandskap og opplevelser.

Idrettsarrangementer og andre tilstelninger

Kommunen skal delta aktivt i arrangementer og tilstelninger som bidrar til å sette kommunen vår på kartet, både lokalt og utenfor kommunegrensen.

BARN OG OPPVEKST

Barn og unge skal ha gode og stimulerende miljøer som bidrar til mestring og god utvikling. Nannestad bygdeliste ønsker derfor trygge og gode barnehager og skoler. Gode tilbud der barn og unge faktisk bor, er en forutsetning. Ettersom hverdagen blir mer og mer stillesittende blir det viktigere å utforme omgivelsene slik at de gir rom for og frister til lek, samvær og fysisk utfoldelse. Barn og unges oppvekstsvilkår skal vies stor oppmerksomhet i forbindelse med planleggingen og utviklingen av våre tettsteder.

Barnehage

Vi mener det skal være full barnehagedekning i kommunen. Vi ønsker et variert barnehagetilbud, som åpner opp for at alle skal få tilbud om barnehageplass i sitt eget nærmiljø. Vi ønsker store og små enheter, private som kommunale. Det skal være en kommunal barnehage i hvert tettsted. Kommunens barnehager skal være gode barnehager, hvor omsorg og trygghet står i fokus for både barn og voksne. Vi ønsker fokus på stabil og tilstrekkelig bemanning og faglærte ansatte.

Alle tiltak som kan settes inn som forebyggende tiltak i førskolealder er penger spart i et livsløpsperspektiv. Vi skal satse på styrking av kompetanse blant barnehagenes personale og ledelse, i tillegg til økte ressurser til det spesialpedagogiske arbeidet.

Toppet bemanning i de kommunale barnehagene

Trondheim har siden forsommeren 2021 kjørt prosjektet «toppet bemanning» i elleve av de kommunale barnehagene sine. Prosjektet «toppet bemanning» går ut på å ha en ekstra voksen i full stilling. Dette har redusert sykefraværet og sykefraværet har holdt seg på et lavere nivå i de elleve forsøksbarnehagene enn i de andre kommunale barnehagene. Det er flere folk på jobb og dette bidrar til at personalet ikke sliter seg ut på den samme måten. Nannestad bygdeliste ønsker å prøve dette ut i de kommunale barnehagene i Nannestad også.

Skole

Skolen er en viktig arena for faglig og sosial utvikling. I Norge har barn og unge rett til grunnskoleopplæring med et godt fysisk og psykososialt miljø. Det må brukes penger for å ivareta de gode skolene vi har i Nannestad med tanke på å sikre kvalitet og innhold. Vi skal sette klare mål for kvaliteten i skolen. Dette er viktig for lokalsamfunnene og for kommunen som helhet.

Skoleadministrasjonen skal styrkes gjennom å dimensjonere skolens ledelse slik at den er i stand til å ivareta alle kravene som stilles til nåtidens og framtidens skole. Vi skal i større grad gjøre skolens ledelse i stand til å inkludere, tilpasse, veilede, støtte læreren og øvrige personale, samt å drive skoleutvikling. Normen i forhold til antall barn per lærere skal følges.

Nannestad kommune ligger godt over landsgjennomsnittet når det gjelder spesialundervisning. Gjennom å jobbe aktivt med tilpasset opplæring skal prosentandelen barn/elever med spesialundervisning ned.

Vi vil gi lærere og skoleledere mulighet til etterutdanning etter egne ønsker, noe som vil komme elevene til gode. Vi vil ha flere miljøarbeidere på skolene våre.

Nannestad bygdeliste vil sikre at alle skolebygningene til enhver tid er store nok til kommende elevvekst, og alle de eksisterende skolene skal bevares.

Trygge skoleveier er en del av en god skolehverdag og retten til en god barndom. Barna våre er det kjæreste vi har, og Nannestad bygdeliste vil at alle barn skal komme seg trygt til og fra skolen hver eneste dag. Sett i et helseperspektiv har Nannestad bygdeliste en grunntanke om at flest mulig skal kunne gå eller sykle til skolen. Det skal bygges gang- og sykkelveger fra skolen og mot boligområdene.

Nulltoleranse mot mobbing

Nannestad bygdeliste har nulltoleranse mot mobbing. Til enhver tid mobbes over 60 000 barn og unge i Norge, og dette er helt uakseptabelt. Det har vært mye fokus på mobbing i skolen, men mobbing i barnehagen blir lite omtalt. Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever også mobbing, og dette må vi ta på alvor. Vi mener at barnehagebarn skal ha rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing på lik linje med det som elevene har i skolen. Det er også verdt å nevne at elever som har droppet ut fra videregående skole har fortalt at de var utsatt for mobbing allerede i barnehagen, og i så måte kan arbeid mot mobbing i barnehagen også være et tiltak mot frafall i videregående opplæring.

Skolene og barnehagene skal ha gode rutiner i forhold til å forebygge og håndtere mobbing.  Tidlig inn skal være et sikkerhetsnett for barn, elever og foresatte i barnehager og skoler. Da er det viktig at alle som jobber med barn og unge får den opplæringen de trenger. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til mobbing skal gå til barnehage eller skole, og det er deres oppgave å håndtere dem på en god måte i tråd med opplæringsloven.

Fritidsklubb for alle og ungdomskafe

Nannestad bygdeliste mener det skal være en kommunalt støttet fritidsklubb i hver skolekrets.

Vi vil at fritidsklubben skal holde åpent flere ganger i uken. I dag er fritidsklubben på ungdomsskolen kun åpen på torsdager. Fritidsklubben bør også holde åpent i deler av skoleferiene og enkelte helger. Man må finne nye og mer egnede lokaler på gateplan.

Vi vil at en dagene skal settes av til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og utviklingshemming. En fritidsklubb for denne gruppen vil gi en verdifull arena for sosialt samvær, aktiviteter og fellesskap.

Ungdommene i kommunen har per i dag få eller ingen naturlige møteplasser. Vi vil at det skal legges til rette for etableringen av en rusfri ungdomskafe. Tilbudet skal gi ungdommen et sted hvor de kan møtes, surfe på nettet, spise og drikke til svært rabaterte priser.

Forebygging

Vi står overfor utfordringer knyttet til ungdomsmiljøet i kommunen. Dette krever handling og at det settes av nok midler til forebygging over et kort og langt perspektiv. Nannestad er en kommune i sterk vekst og utvikling, og når det gjelder områdene rus, mobbing og vold så må dette i langt større grad settes på dagsorden.

Virkomhet forebyggende helsevern har det overornede ansvaret for det forebyggende arbeidet rettet inn mot barn og ungdom i kommunen. Det forebyggende arbeidet skal styrkes.

Barn og ungdom i kommunen trenger flere enkle møteplasser. De nye møteplassene skal etableres i dialog med elevenes kommunestyre og ungdomsrådet.

Vi vil ha lokalt tjenestested for politiet i Nannestad

Nannestad bygdeliste er helt klare på at vi vil ha stedlig politi tilbake i kommuen vår. Tjenestetilbudet har på mange områder blitt mye dårligere for våre innbyggere. Vi vil ha et politi som kjenner våre lokale utfordringer bedre enn det som er tilfellet i dag.  Det er ønskelig med et eget lokalt tjenestested i Nannestad, og vi vil strekke oss langt for å finne egnede lokaler i samarbeid med politiet.

Politiet oppleves som mye mindre tilgjengelig enn før. Vi observerer mindre patruljering i belastede områder, samt mindre tilgjengelighet på telefon og e-post. Politikontakt er på plass, men en økning i ansvarsområdet har resultert i at politikontakten er mindre synlig og det er lite kontinuitet i stillingen og samhandlingen. Dette fører til at verdifull informasjon glipper, og at terskelen for dialog øker.

Vi er bekymret for manglende oppfølging fra politiets side når det kommer til det forebyggende arbeidet. Vi er særlig bekymret for økningen i salg og bruk av rusmidler/narkotiske stoffer i ungdomsmiljøet i kommunen. Politidirektoratet har vært tydelige på at politiet skal styrke forebyggingsarbeidet i alle ledd, gjennom et mer målrettet og systematisk samvirke med kommuner og lokalsamfunn. Det forebyggende arbeidet i kommunen har blitt styrket de siste årene med utekontakter, tidlig inn-koordinator og en samlokalisering av ressurser innenfor rus- og forebyggende helsevern. Skal vi komme i mål på dette området så må vi dra lasset sammen og samarbeidet mellom kommunen og politiet må derfor videreutvikles. Det må etableres en enda tettere dialog.

IDRETT, KULTUR OG FRILUFTSLIV

Det er for vår del naturlig å se områdene idrett, kultur og friluftsliv i sammenheng. Den lokale og frivillige foreningsvirksomheten skal alltid ha gode vilkår i Nannestad kommune. Det frivillige arbeidet i kommunens utallige lag og foreninger er en meget viktig del av det mangfoldige kultur-, fritids- og idrettstilbudet vi har i kommunen. Dette er med på å øke kommunens attraksjonskraft og hever livskvaliteten til innbyggerne.

Nannestad kommune skal være en aktiv tilrettelegger, koordinator, samarbeidspartner, rådgiver og økonomisk bidragsyter. Kommunen skal sørge for at alle barn, unge og voksne har god tilgang på kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av sosial, økonomisk eller kulturell bakgrunn. Personer med ulike funksjonsnedsettelser skal også inkluderes i det lokale foreningslivet. Dette er viktig for å motvirke utenforskap og forebygge ensomhet.

Nannestad bygdeliste vil at alle skal ha de samme mulighetene til å delta i den frivillige foreningsvirksomheten, og de barrierene som er til hinder for dette skal bort. Det blir etter vår mening helt feil at høye treningsavgifter, utgifter til felles turer og kostnader ved utstyrsanskaffelser skal være det som står i veien for om den enkelte kan være med på en aktivitet eller ikke.

Frivilligsentralen er sentral i arbeidet med å skape lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen. Bygdelista vil på best mulig måte legge til rette for at Frivillighetssentralen skal kunne skape et godt frivillig miljø og gode aktivitetstilbud i nært samarbeid med kommunen.

Nannestad kommune og Romeriksåsen er et eldorado for frilufts interesserte og slik skal det fortsette å være. Kommunen består av og er omgitt av vakker natur med muligheter for gode naturopplevelser hele året igjennom. Utfordringen ligger i å ta vare på den vakre naturen vi har samtidig som vi deler den med andre. 

IDRETTEN SPESIELT

Idrett og fysisk aktivitet gir mange av oss glede, mestring og fellesskapsfølelse. Idretten er den bevegelsen som skaper størst folkehelsegevinst i samfunnet, både når det gjelder fysisk aktivitet, sosialt samvær og psykisk velferd. Det skal legges til rette for at idretten skal kunne utøve sin virksomhet på best mulig måte i hele kommunen.

De lokale idrettslagene driver et svært positivt arbeid for barn og unge i Nannestad. Det skal legges til rette for plass og mulighet for uorganisert aktivitet i hele kommunen for å sikre aktivitet der folk bor. Barn og unge som ikke har tilhørighet i et organisert miljø skal også ha mulighet til utfoldelse, som for eksempel på uteområder ved skoler og i barnehager, lekeplasser, skatepark m.m.

Sammen med idretten skal vi legge til rette for etableringen av flere idrettsgrener.

Nannestad bygdeliste ser positivt på tiltak for å styrke og etablere idrettsanlegg i hele kommunen. Dette arbeidet skal foregå i tett samarbeid med kommunens idrettsråd. Vi vil ha friidrettsbane ved Nannestadhallen og flerbrukshall på Eltonåsen.

Para idrett

Visjonen til Norges idrettsforbund er «idrettsglede for alle». En visjon som innebærer at idretten skal være åpen for alle, uansett legning, funksjonsnedsettelse, etnisitet eller kjønn. Andelen mennesker med funksjonsnedsettelser som driver med organisert idrett er lavere enn i befolkningen ellers. Man vet at regelmessig fysisk aktivitet eller trening gir overskudd i hverdagen og effekter på både fysisk og psykisk helse. Gjennom de siste årene er det blitt gjort flere tiltak nasjonalt for å fremme deltakelse og inkludering hos personer med nedsatt funksjonsevne. Nannestad bygdeliste ønsker å legge til rette for at idrettslag og foreninger i kommunen også skal kunne ivareta et tilbud for denne gruppen.

KULTUREN – SPESIELT

Vi har et variert og allsidig kulturtilbud i kommunen og det skal vi fortsatt ha. Nannestad bygdeliste skal spille på lag med kulturen i kommunen og ha som målsetting å sørge for best mulig vilkår for kulturen, og Nannestad kulturråd blir i den sammenheng en naturlig samarbeidspartner. Alle skal med, og det er viktig å sikre god dialog mellom de ulike kulturaktørene.

Den kommunale musikk- og kulturskolen er en meget viktig bidragsyter i utviklingen av et levende lokalsamfunn. Gjennom kompetente og inspirerende kulturskolelærere skal musikk- og kulturskolen bidra til å vekke den kreative lysten hos barn og unge uavhengig av den enkeltes ståsted. Tilbudet om musikk- og kulturskole skal gis til alle barn og unge.

Biblioteket er den eldste kunnskapsinstitusjonen i samfunnet vårt, og en naturlig møteplass for mange. Biblioteket i Nannestad sikrer en mangfoldig brukergruppe like muligheter og skal være tilgjengelig for alle. Biblioteket er et uforpliktende og gratis lavterskeltilbud som etter vår mening skal prioriteres når det gjelder tildelingen av både midler og ressurser.

Kulturminner er per definisjon alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt eget fysiske miljø og er unike og uerstattelige kilder til kunnskap om vår egen historie, som bidrar til følelsen av identitet og rotfeste. Nannestad bygdeliste vil at alle kulturminnene i kommunen om mulig skal søkes ivaretatt og vernes.

ELDREOMSORG, HELSE OG SOSIALE TJENESTER

Nannestad skal ha en aldersvennlig eldreomsorg, som er tilpasset den enkelte. Det skal være fleksible ordninger. Gamle og uføre skal kunne bo hjemme så lenge de vil og kan. Deretter skal de kunne bo i lettstelte omsorgsboliger med mulighet for 24 timers tilsyn, og når det er nødvendig skal de være sikre på å få en god sykehjemsplass.

Nannestad Bygdeliste vil ikke være med på å legge ned langtidsplasser ved Nannestad sykehjem. Dagens situasjon innen eldreomsorgen i Nannestad tilsier at vi trenger de plassene vi har.

Vi mener terskelen for å få sykehjemsplass ikke skal være for høy, og så lenge behovet er sykehjemsplass, vil vi jobbe for at det skal være nok plasser til å dekke behovet. Kommunen skal kvalitetssikre at investeringsrammene er store nok i forbindelse med den fremtidige rehabiliteringen, ombyggingen og utbyggingen av Nannestad sykehjem.

Barnevern/PPT

Barnevernet/PPT i Nannestad kommune skal til enhver tid har tilstrekkelig med ressurser til å løse de oppgavene de står overfor. Kommunen skal sørge for at medarbeiderne i disse tjenestene innehar den nødvendige kompetansen til å levere de riktige tiltakene. De skal gjøres i stand til å ta vare på de aller mest sårbare barna og gi dem den hjelpen de trenger.

Psykisk helse skal som en likeverdig del av folkehelsearbeidet vies stor oppmerksomhet i kommunen, og da med særlig søkelys på psykisk helse hos barn og unge. Psykiatrien skal være i stand til å ta vare på denne pasientgruppen. Kommunen skal sørge for at de ansatte har den nødvendige kompetansen til å sette inn de nødvendige tiltakene.

Fontenehus avdeling Nannestad

I løpet av første halvdel 2024 så skal det opprettes en avdeling i Nannestad, under «Fontenehuset Ullensaker». «Fontenehuset Ullensaker» oppfyller standardene i fontenehusmodellen.

Fontenehuset (Clubhouse International) er en internasjonal rehabiliteringsmodell som tilbyr et frivillig aktivitets- og arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Dette lavterskeltilbudet jobber i krysningsfeltet mellom helse og arbeid hvor de som ønsker det kan komme for å få støtte, veiledning og en plass å høre til. Medlemsskapet hos fontenehuset er gratis og det er ikke krav om henvisning fra psykolog eller lege.

Hjertestartere i alle kommunale formålsbygg

Hvert år får rundt 3000 mennesker plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge. Mange av disse kan reddes med rask og adekvat behandling. Nannestad kommune har mange formåls bygg som skoler, barnehager, idrettsanlegg og liknende hvor det daglig er mange mennesker innom. Det skal utplasseres hjertestartere i kommunale formålsbygg i hele kommunen.

Legevaktbil
Nannestad bygdeliste ønsker at det innføres et interkommunalt samarbeid om en legevaktbil som er bemannet med lege og sykepleier/Paramedic, liknende det tilbudet man har på Nedre Romerike. På Nedre Romerike reiser «legevakten» i mange tilfeller ut til pasientene i stedet for at pasientene fraktes til legevakten. Målsettingen med legevaktbilen er å ha bedre mulighet til å utrede og behandle pasienter hjemme, noe vi mener både gir trygghet for pasienten, spesielt eldre og uføre, og at man kan unngå en del sykehusinnleggelser. 

Bilen skal i hovedsak være legevaktens ressurs for håndtering av sykebesøk, men kan også bli brukt til akutte oppdrag på oppfordring fra AMK, dersom bilen er nærmeste ressurs.

Helthetlig og forutsigbart legevakttilbud døgnet rundt

Legevaktsordningen i Nannestad på dagtid, mandag til fredag, rullerer mellom legekontorene i kommunen. Dette er med på å øke belastningen på fastlegene som allerede er i en presset situasjon. Dagens ordning fører til at legene i enkelte tilfeller må rykke ut og dermed må pasientene på venterommet vente. Nannestad bygdeliste vil jobbe for at kommunen får et mer helthetlig og forutsigbart legevakttilbud døgnet rundt.

Fastlege til alle

Fastlegeordningen i Norge er hardt presset, også i Nannestad. Nannestad bygdeliste vil jobbe for at alle kommunens innbyggere som ønsker det skal ha muligheten til å ha sin fastlege i kommunen.

SAMFERDSEL

Utbygging av gang- og sykkelveger, samt vegnettet og kollektivsystemet, skal prioriteres på en forsvarlig måte. Det må legges press på sentrale myndigheter slik at de tar mer av kostnadene med å bygge ut dette.

Det skal satses på gang- og sykkelveier mellom arbeidsplasser og hjem. Det er bra for miljøet, helsa og gir økt valgfrihet.

Kommunale veger, infrastruktur og vintervedlikehold

Innbyggere og næringslivet trenger god infrastruktur. Nannestad bygdeliste vil jobbe for bedre vedlikehold og opprusting av vegnettet i hele kommunen. Vintervedlikeholdet på de kommunale vegene i kommunen skal opp på et akseptabelt nivå. Beredskapen skal være god nok og vintervedlikeholdet skal organiseres på en slik måte at kommunen leverer fremkommelige veger for innbyggerne. Bevilgningene til vintervedlikeholdet skal til enhver tid være store nok til å dekke behovet.

Kollektivtrafikk

Nannestad bygdeliste vil hele tiden jobb for gode bussforbindelser i kommunen. Dette gjelder spesielt i forbindelse med de store utbyggingsområdene langs Åsvegen.

Tverrforbindelse

Nannestad bygdeliste ser nødvendigheten av å bygge ny tverrforbindelse fra Nannestadvegen til Åsvegen. Her mener vi at fylkeskommunen må på banen.

Gang- og sykkelveger

Nannestad bygdeliste vil jobbe for at gang- og sykkelvegnettet i hele Nannestad skal bygges ut, og på den måten knytte kommunens ulike tettsteder sammen. Det er også viktig å bygge ut gang- og sykkelvegene i kommunen sett ut fra et folkehelseperspektiv.

Tredje rullebane

Nannestad bygdeliste er positive til en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

Oslo Lufthavn Gardermoen er en økonomisk motor i hele regionen og sysselsetter mange mennesker. Ikke bare inne på flyplassen, men også i de nærliggende kommunene. Dette påvirker tilflyttingen til kommunen vår og resten av regionen. Har man tre rullebaner, så slipper flyene å sirkle rundt mens de venter på ledig kapasitet når en rullebane er stengt på grunn av snømåking eller annet vedlikehold. Den videre utviklingen ved flyplassen må selvsagt følges nøye og miljøkravene vi stiller må ikke bli noe mindre i fremtiden enn i dag.

NATUR, KLIMA OG MILJØ

Klimaendringene er en av de største utfordringene som verden står overfor i dag, og klimagassutslippene må reduseres mye og raskt dersom vi skal unngå de verste konsekvensene.

Gjennom jordas lange historie har klimaet endret seg mye og mange ganger, og det har alltid fått konsekvenser for naturmangfoldet. De menneskeskapte klimaendringene som skjer nå er raske, noe som gjør at mange arter ikke vil rekke å tilpasse seg, og i stedet dør ut. Trusler mot klimaet og naturmangfoldet må møtes både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Kommunen skal ha en aktiv rolle i bevaringen av det biologiske mangfoldet. At vi allerede har redusert naturmangfoldet blant annet ved å dele opp sammenhengende naturområder gjør også naturen langt dårligere rustet til å håndtere klimaendringene. Naturen og kulturlandskapet i bygda vår er kilder til glede og opplevelse. Vi skal bruke disse rikdommene på en måte som bevarer dem og ikke sliter dem ned.

Kommunene spiller en sentral rolle i arealforvaltningen i Norge. For at kommunene skal bidra til å stanse tapet av naturmangfold må de som jobber der ha tilstrekkelig kapasitet, god naturfaglig kompetanse og kunnskap om naturmiljøet i kommunen. Dette gjelder så vel byråkrater som politikere. Det skal brukes penger på kompetanseheving for begge disse to gruppene.

Nannestad bydeliste berømmer miljøengasjementet til dagens barn og ungdom. De er åpenbart lei av politikere som bruker alt for lang tid på å gå fra ord til handling.

Fremmede arter

Arter sprer seg naturlig i naturen, men en fremmed art har blitt hjulpet over en spredningsbarriere, være seg et hav, en fjellkjede eller en elv. En av ti fremmede arter blir et problem fordi den dominerer i naturen og fortrenger mangfoldet av arter som er der fra før.

Nannestad bygdeliste ser veldig positiv på det gode arbeidet som i dag gjøres i kommunen for å bekjempe fremmede arter, både av ulike frivillige organisasjoner med kommunal og statlig medvirkning. Innsatsen og midler til dette gode formålet skal videreføres.

Naturvern

Nannestad bygdeliste vil arbeide for at det blir opprettet hensynssoner for naturmangfold. Vi vil også arbeide for å få en systematisk oversikt over naturtyper og artsmangfold i hele kommunen. Vi vil ta spesielt hensyn til verdifulle naturtyper som våtmark/myrområder/raviner ol. Nannestad har forskjellige naturtyper med et stort artsmangfold. Det er registrert rødlistearter, det vil si arter som er truet. Men det finnes også store områder som ikke er ordentlig undersøkt, hvor det helt sikkert finnes flere naturtyper og arter som har krav på vern. Derfor bør det gjøres grundige undersøkelser av artsmangfoldet før man bygger ned nye, store områder. I slike saker inntar vi en føre var holdning. Vi har plikt til å ta vare på naturmangfoldet i Nannestad. Dette er et ansvar som norsk lov pålegger oss. Det er også et ansvar vi har overfor dem som kommer etter oss.

Muligheten til å bygge ut et område kommer igjen og igjen, men en art kan bare utryddes én gang. Deretter er den borte til evig tid. Vi må innse at det finnes reelle konflikter mellom naturvern og næringsinteresser. I tvilstilfeller, når vi ikke kjenner konsekvensene av et tiltak, må det være opp til næringsinteressene å bevise at tiltaket ikke er til skade for naturmangfoldet.

Bjørkemåsan

Det er som er igjen av Bjørkemåsan skal bevares som det viktige og unike landskaps elementet den faktisk er i både klimagass-, nedbørs buffer- og naturmangfoldsammenheng.

KOMMUNAL FORVALTNING

Nannestad bygdeliste vil at Nannestad kommune skal framstå som en god arbeidsgiver, tjenesteyter og reguleringsmyndighet. Vi vil fremme et godt og tillitsfullt forhold mellom kommunen og innbyggerne. Vi ønsker en oversiktlig administrasjon, og at saksbehandlingen skal være enkel og god. Forenkling og effektivisering skal ikke gå ut over kvaliteten på tjenestene.

Kvalitet på kommunale tjenester

Nannestad skal ha som målsetting å komme godt ut i undersøkelser av hvordan innbyggerne oppfatter kommunens tjenestekvalitet. Dette kan bidra til å gjøre Nannestad til et attraktivt sted å flytte til. Det er en viktig del av kvaliteten på kommunale tjenester at innbyggerne skjønner den informasjonen de mottar. Derfor skal all informasjon fra kommunen være lettlest og lett forståelig. Nannestad bygdeliste mener at en viktig nøkkel til tjenestekvalitet er nærhet til innbyggerne. Innbyggerne skal oppleve at saksbehandlere og tjenesteytere er tilgjengelige og at det går an å snakke med dem.

Nannestad skal være en ja-kommune!

Offentlige lover, forskrifter og reguleringer er ofte lite fleksible, og tar lite hensyn til den situasjonen enkeltmennesket befinner seg i. Vi vil at bestemmelsene skal tolkes med størst mulig romslighet. Hvis en saksbehandler ut fra gjeldende bestemmelser er nødt til å gi avslag på en søknad, skal han eller hun samtidig vurdere hvilke muligheter søkeren har til å få medhold. Finnes det slike muligheter, skal søkeren informeres om det.

Kommunalt ansatte

Ansatte skal tas på alvor og skal ha muligheten til å uttale seg, og bli hørt om arbeidsforhold, også på egen arbeidsplass i forhold til endring, utbygging og omorganisering. Nannestad bygdeliste vil arbeide for flest mulig heltidsstillinger, og for at ingen skal måtte være ansatt i deltidsstilling, så sant det ikke er et ønske fra den ansatte selv.

Kommunal eiendom og virksomheter

Kommunen har etter hvert skaffet seg mange eiendommer. Hvis det ikke lenger finnes noe klart formål med eierskapet, skal eiendommen selges. Dersom kommunen kjøper nye eiendommer, skal det finnes et klart definert kommunalt formål. Kommunen skal ikke drive kjøp og salg av eiendommer/tomter, men legge til rette for utvikling av eiendom for private.

Hvis kommunen ikke har penger til å vedlikeholde eiendommene bør de selges. Det skal eksistere en forpliktende vedlikeholdsplan for alle kommunale eiendommer, og det må på plass en tydeligere vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg enn det som er tilfellet i dag. Dette gjelder også uteområder og idrettsanlegg tilknyttet kommunale eiendommer.

Kommunen har også interesser i et antall virksomheter. Også i slike tilfeller skal det finnes en klart definert hensikt med eierskapet. Finnes ikke et klart formål, skal eierinteressene avvikles. Det samme gjelder hvis formålet kan oppnås bedre på andre måter.

Nei til eiendomsskatt

Nannestad bygdeliste sier klart til nei til eiendomsskatt i Nannestad. Vi mener eiendomsskatt er en usosial skatt, som treffer blindt i alle samfunnslag.

Tomtefesterne i Nannestad skal likebehandles

De sosiale og økonomiske urettferdighetene som tomtefesteforholdet og tomtefesteloven forårsaker i Nannestad skal reduseres. Tomtefesterne i Nannestad kommune skal likebehandles.

Kommunale avgifter

Kommunale tjenester innen bygge- og eiendomssaker, vann, kloakk og renovasjon skal leveres til selvkost. Nannestad bygdeliste vil arbeide iherdig for at innbyggerne i Nannestad skal ha lavest mulig bokostnader.  Kommunen skal føre en ansvarlig og nøktern økonomisk politikk.

Nei til kommunesammenslåing

Nannestad Bygdeliste sier klart nei til kommunesammenslåing.

ET LEVENDE LOKALDEMOKRATI

Nannestad bygdeliste mener at innbyggerne skal være med å bestemme i viktige lokale saker.

I praksis opplever vi stadig at lokalpolitikerne blir overstyrt av sentrale myndigheter. Dette skjer helt ned på detaljnivå i enkeltsaker.

Vi skal følge de lover og forskrifter som er vedtatt av Stortinget, men lover og forskrifter må alltid tolkes i hvert konkret tilfelle. Når det finnes rom for det, skal det være lokalpolitikerne i Nannestad, som skal ta den endelige avgjørelsen. Nannestad bygdeliste vil arbeide for et sterkt og levende lokaldemokrati.

Bruk stemmeretten din i september

Støtt opp under lokaldemokratiet og bruk stemmeretten din ved valget i september. Din stemme teller og det er på denne måten du kan være med på å bestemme hvem som skal styre i Nannestad kommune de neste fire årene.

Vi ønsker deg et riktig godt valg!

Hilsen alle oss i

Nannestad bygdeliste

Bruk stemmeretten din i september