Miljøpartiet De Grønne, strutse-politikk og stemmesanking

Den 22. mai skrev Kristin Antun (MDG) at bevaring av naturmangfoldet er en forutsetning for å ta vare på livsgrunnlaget vårt og at Miljøpartiet De Grønne går til valg på et program som prioriterer dette arbeidet høyt. Hun viser til at rødlista forteller oss at over 2300 arter i Norge er truet av utryddelse og at 114 arter er allerede borte fra norsk natur.

Nannestad bygdeliste er som Antun bekymret for at bevaring av naturmangfoldet prioriteres alt for lavt de fleste steder og at naturmangfoldet stadig oftere ofres til fordel for alle andre interesser, noe en utbygging og rasering av Bjørkemåsan er et godt eksempel på.

Vi er ikke uenig i at bruk av areal til vei- og boligbygging, industri og næringsformål er viktig for samfunnet, men dette er samtidig den faktoren som har størst innvirkning på naturmangfoldet i Norge og ikke minst i Nannestad.

Miljøpartiet De Grønne vil blant annet innføre en lov om nærnatur, trappe opp vernet av villmarksområder, vassdrag og skog, restaurere våtmarker, naturskoger og andre viktige naturtyper, trappe opp kartlegging av norsk natur, beskytte og bygge opp igjen bestander av arter som er truet av utryddelse.

Antun er leder av Klima og miljøutvalget i Nannestad og hun har etter vårt syn vært helt usynlig i diskusjonen rundt utbyggingen av Bjørkemåsan. Derfor undrer Nannestad bygdeliste på hva hennes og MDG sitt syn er på en utbygging og rasering av Bjørkemåsan?

Vi er usikre på om Miljøpartiet virkelig tar ansvar og om de vil ta vare miljøet lokalt her i Nannestad, eller om dette utspillet er populistisk motivert for å kapre stemmer til høstens valg.