NGI anbefaler flere undersøkelser

På oppdrag for Nannestad kommune har NVE og NGI utarbeidet en rapport som omhandler en vurdering av området Bjørkmåsan og Prestmåsan i Nannestad. Dette er et forprosjekt med geoteknisk og hydrologisk vurdering basert på de rapporter som i dag foreligger.

Rapporten konkluderer med at det ikke anses nødvendig å iverksette umiddelbare tiltak i det aktuelle området. Kommunen bør likevel få gjennomført geoteknisk vurderinger for problemstillinger som ikke anses å være direkte akutte.

Om det skulle oppstå plutselige terrengendringer (store utglidninger, sprekkedannelser, mm.) bør geoteknisk bistand etterspørres umiddelbart skriver NGI.

For videre arbeid anbefaler NGI å:

1) Utføre en mer detaljert geoteknisk utredning av områder innenfor opptegnet aktsomhetsområde for kvikkleire.

2) Gjennomføre en skybruddsanalyse hvor kapasitet til eksisterende overvannsledninger blir analysert, samt at man får et bilde på vannhastighet og -dyp i ravinelandskapet.

3) Utføre en risikoanalyse som vil være grunnlag for videre beslutninger

Etter en gjennomgang av denne rapporten i Formannskapet, ble det besluttet at man skulle gå videre å gjennomføre videre undersøkelser som beskrevet i rapporten.

Fra rapporten :

Området vest for Teigebyen består av et ravinelandskap med mange bekker og mindre vassdrag. Det er gjennom de senere årene observert stor vannføring i disse, med stedvis mye erosjon. Utbyggingen av Teigebyen har ført til større avrenning til dette ravinelandskapet, som forventes å øke ytterligere ved fremtidig byggeaktivitet i området.

Med tanke på at større arealer i nærområdet til Teigebyen er klassifisert som kvikkleirefaresoner, og at man i tillegg har gjort flere påvisninger av kvikkleire-forekomster i byggeprosjekter i nærheten, er det uttrykt en betydelig bekymring for fare for kvikkleireskred, og de konsekvenser slike skred eventuelt kan ha for bebyggelsen. Det eksisterer på nåværende tidspunkt ingen overordnet geoteknisk vurdering av området, ei heller for den hydrologiske situasjonen.

Nannestad bygdeliste mener dette må på plass før man tar en ny vurdering om det skal bygges ut, eller ikke. Man må huske at det er menneskelig påvirkning i form av anleggsarbeider og erosjon som ofte er utløsende årsaker til ras.

Flere utbyggingsområder i faresonen

I reguleringsplanene for Bjørkeåsen, så tillates det lavblokker inntil 5. etasjer helt vest i det mest utsatt området, som ligger nær skråningen mot Fylkesvei 120.

Man har B18a og B18b, Nannestad miljøgrend, som ligger langs fylkesveien og som vi tidligere har ytret bekymring for, i tillegg må man må vel også nevne prosjektet Bjørkeporten med sine blokker som er regulert i Prestmosvegen ved fjernvarmesentralen.

Med erfaringene både fra Gjerdrum og fra Nygårdstoppen friskt i minne, så er det ingen tvil om at man må ta en «time out» i disse prosjektene til alle undersøkelser og rapporter er på plass.