Kommunen vil se på løsninger for utskifting av lærernes datamaskiner og digitale tavler i klasserommene

Kommunedirektør Runar Kristiansen besvarte interpellasjonen fremmet av Thomas Kahn på vegne av bygdelista vedr. digital satsning i Nannestadskolen. Svaret er her referert i sin helhet.

1. Når kan det forventes at datautstyret til lærerne og utstyret i klasserommene oppgraderes og får 2022 standard?

Lærernes datamaskiner er i stor grad av en alder som tilsier at de ikke dekkes av garantiordninger eller har serviceavtaler per dags dato. I og med at slikt utstyr er kostbart, har vi per nå prioritert å få 1:1 dekning for elever fra 3.-10. trinn.

I 2021 ble virksomhet skole bevilget midler fra Statsforvalteren til innkjøp av digitalt utstyr og kunne bruke noen av midlene til lærermaskiner. Vi kjøpte da inn 54 maskiner og fordelte til skolene. Skolene har i ulik grad maktet å kjøpe inn lærermaskiner over eget driftsbudsjett, men de fleste har kjøp inn noen maskiner hvert skoleår.

Det er igangsatt et prosjekt i administrasjonen for å se på løsninger når det gjelder utskifting av ansattmaskiner og i budsjettet for 2022 er det avsatt en million kroner i driftsbudsjettet til dette formålet. Skolenes ansatte skal prioriteres. Prosjektgruppen skal se på om det er mer hensiktsmessig å lease maskiner til lærerne enn å kjøpe jf. gode erfaringer med leasing av elevmaskiner.

Når det gjelder digitale tavler på skolene så er brorparten av disse utdaterte. Skolene skifter noen hvert skoleår, men med en kostand på mellom kr. 30 000 og 50 000 pr tavle, tar det tid å få skiftet ut alle. Det nevnte prosjektet skal se på slikt digitalt utstyr også. Skolene har i hovedsak digitale tavler (ulike typer) i hvert klasserom, men også i noen spesialrom.

Det er vanskelig å si når man kan være i mål med utskifting av alle lærermaskiner og digitale tavler, men det må utarbeides en tidsplan for dette arbeidet i prosjektet slik at en sikrer en hensiktsmessig progresjon av utskiftningen.

I Nannestad har vi overkant av 250 ansatte i skole, og en standard lærermaskin vil koste mellom 7500,- og 8000,- kr. Det vil gi en utgift på om lag 1,8 -2,0 mill. ved kjøp. Leasingkostnader vil anslagsvis ligge i området 650 000 -750 000 kr. per år. Fordelen med leasing er at det er snakk om svært mange brukere/enheter og at bruken frem og tilbake fra klasserom gir mer slitasje enn å sitte på kontor. Leasing gir forutsigbarhet både ved jevnlig utskifting og oppdaterte enheter samt forutsigbare utgifter.

I nabokommunene Gjerdrum og Nes skiftet de ut alle lærermaskiner på en gang og vi er i kontakt med dem for å høre mer om prosessene de har kjørt. Begge kommunene har landet på leasingavtaler for 3 år av gangen. Gjerdrum gjorde også et løft med å bytte ut samtlige digitale tavler og leaser også disse for 5 år av gangen.

2. Når kan det forventes at de minste barna får 1:1 dekning av datamaskiner?

Ved innføring av 1:1 pc for 3.-10.trinn var tanken at de maskinene som skolene allerede hadde, skulle brukes til de yngste elevene. Alle barneskolene har bærbare maskiner til dette formålet.

Vår vurdering har hele tiden vært at vi mener det ikke er hensiktsmessig at de yngste elevene skal ha sin egen personlig digitale enhet, men at lærerne skal bruke dataverktøy i undervisningen når det er egnet. Vi ser at maskinparken til de yngste må gjennom en prosess med utskiftning framover da flertallet av maskinene er av eldre dato, men at det ikke er behov for 1:1 pc.

Kartleggingsprøver for 1. trinn (lesing og regning) er frivillig å bruke og her blir den digitale utgaven av leseprøven klar i 2023. Prøvene er obligatoriske for 3. trinn og disse er digitale fra og med 2022.