Vi vil bevare Holter kulturhus

Nannestad bygdelista ønsker å bevare Holter kulturhus og vil ikke støtte kommunedirektørens forslag om å selge bygningen. Derfor vil Senterpartiet og bygdelista legge frem et motforslag i møte i Oppvekst og kulturutvalget og kommunestyret.

Vi har et variert og allsidig kulturtilbud i kommunen og det skal vi fortsatt ha. Vi ønsker å spille på lag med kulturen i kommunen og har som målsetting å sørge for best mulig vilkår for kulturen.

Holter kulturhus er en meget viktig bidragsyter i utviklingen av et levende lokalsamfunn. Gjennom kompetente og inspirerte frivillige instruktører ønsker vi at miljøet i kulturhuset fortsatt skal bidra til å vekke den kreative lysten hos barn og unge uavhengig av den enkeltes ståsted. Tilbudet i kulturhuset er unikt både lokalt og regionalt og vi håper vi får støtte for vårt motforslag.

Motforslag:

«Det er et unikt miljø med kulturaktører i Holter kulturhus i dag. Både som en lokal kulturarena og for barn og unge som ønsker å lære å spille i band. Holter kulturhus har som en av få kulturinstitusjoner i kommunen, en leiekontrakt. For at Holter kulturhus skal kunne ivareta sine forpliktelser iht husleiekontrakten, så er de avhengig av å kunne leie ut store deler av arealet til kunstverksteder, øvingslokaler for band, og lydstudio. Leietagerne bidrar i tillegg til husleie, med dugnad og som lærere for barn og unge på School of Rock. I den senere tid har det ikke vært mulig å leie ut alle rom grunnet taklekkasje, noe som medfører mindre leieinntekter til Holter kulturhus.

Holter kulturhus har et sterkt ønske om å få opprettholde sine aktiviteter i bygget og i tillegg utvide aktivitetsnivået. Noe som ikke har vært mulig de siste årene grunnet pandemi og en lite forutsigbar leieavtale.

Ved å selge bygget vil dette særpreget forsvinne, da det ikke finnes fullgode erstatningsarealer å tilby særskilt aktiviteten knyttet til School of Rock. Det å se på muligheter å etablere et tilsvarende areal ved Eltonåsen skole er lite realistisk og langt frem i tid. Bakgrunnen er at særskilt det unike miljøet som er skapt av frivilligheten og lærerne vil forsvinne før dette kan realiseres. I tillegg vil store deler av aktiviteten som er i bygget i dag, oppleves som «støyende».

Nannestad kommune må se på det aktivitetstilbudet som er i Holter kulturhus som noe unikt og særegent og som ikke finnes i vårt nærområde. Dette tilbudet bør forsterkes og ikke reduseres.

Forslag til vedtak:

Holter Kulturhus selges ikke. Kommunestyret ber kommunedirektøren snarest ta initiativ til å reforhandle en ny leieavtale på 5 år. Leieavtalen skal ha de samme forutsetningene som dages avtal. Avtalen legges frem til behandling i kommunestyret før dagens leieavtale utgår.

For at Holter kulturhus skal kunne få inn leieinntekter som forutsatt så utbedres taklekkasjene, isolering av nordveggen og etablering av en manglende rømningsvei. Resterende investeringer kan kommunedirektøren foreløpig utsette, til man ser hvilket potensial holter kulturhus har til å øke sin aktivitet og eventuelt utvide den med andre aktiviteter.

Tiltakene finansieres over disposisjonsfondet.

Kommunestyret ber også kommunedirektøren legge frem de faktiske kostnadene for drift av bygget, da det som kommer frem i saksfremlegget og det som fremkommer i møte med leietaker, ikke samsvarer.»