Vil ha Politiet tilbake til kommunen

De samlede Politiforeningene i Norden omtalte i 2016 nærpolitireformen, som ren galskap. Vi var den gangen ikke villig til å gå like langt i våre karakteristikker av reformen, men betegnet den er i beste fall som svært sårbar. Nå må vi bare strekke hendene i været og innse at Politiforeningene hadde helt rett.

Avstanden mellom Politi og befolkning i denne «nærpolitireformen» har blitt lenger. Når reformen ikke en gang når sin hovedmålsetting, er den slik vi ser det en fiasko. «Nærpolitireformen» har ikke tatt godt nok hensyn til publikums behov for trygghet og nærhet til tjenester, stikk i strid med festtalene til politikerne som har vedtatt dette.

Økt responstid i grisgrendte strøk, færre politifolk i distriktene og lokal misnøye. Slik ble politireformen.

Høring om bedre polititjenester og beredskap.

Nannestad kommune har som alle andre kommuner i landet fått i oppdrag å besvare et høringsutspill fra justis og beredskapsdepartementet angående polititjenester. Administrasjonen i Nannestad kommune har laget et forslag til høringssvar, men ønsker også politikernes innspill i denne saken.

Nannestad bygdeliste er helt klar på at vi vil ha stedlig politi tilbake til kommunen vår. Vi ønsker et Politi som kjenner Nannestad og våre lokale utfordringer bedre enn i dag.

Denne saken skal behandles i Formannskapets møte 4. mai. 

Her følger Nannestad kommunes vurdering av tjenestene som politiet leverer, med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet.

1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene forebygging, beredskap og sivile tjenester de neste årene.

Innenfor det forebyggende arbeidet er kommunen bekymret for manglende forebyggende oppfølging fra politiets side, noe som kan innebære at en ikke er i stand til å iverksette nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt. Vi har en særlig bekymring omkring rusmiljøet blant unge. Det oppleves allerede at dette miljøet har begynt å «løse saker selv». På ungdomsskolen ses en økning i gjengdannelser, og en økning i salg og bruk av narkotiske stoffer. Erfaring tilsier at dette fremover også vil medføre økning i bruk av trusler, vold og vinningskriminalitet.

2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedsstruktur og tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene?

Nannestad kommune var blant kommunene i landet som mistet sitt lensmannskontor i forbindelse med nærpolitireformen. Kommunen klagde på Politidirektoratets avgjørelse, men Justis- og beredskapsdepartementet valgte å opprettholde avgjørelsen i brev datert 24.5.17. Kommunen savner et nærliggende lensmannskontor. Et eksempel på dette er oppfølging av familievold og tilstedeværelse for ungdom på dagtid. Ved behov for akutt hjelp for befolkningen kan det ofte være vanskeligere å ta en telefon, eller komme seg til Jessheim, enn å kunne dra til et lensmannskontor som ligger i nærheten. Dette går også ofte utover de vanskeligstilte i kommunen som ikke har bil, eller som har andre utfordringer med reiseavstanden til Jessheim. Vi opplever også at denne gruppen ofte ikke er aktive på nett.

Politiet oppleves som mye mindre tilgjengelig enn før og har mindre kunnskap/oversikt om lokale forhold når det gjelder helsevern enn hva som er opplevd før politireformen. Vi observerer mindre patruljering i belastede områder, samt mindre tilgjengelighet på telefon og epost. Samarbeid med kommunens politikontakt er på plass, men en økning i ansvarsområde har resultert i at politikontakten er mindre synlig og det er lite kontinuitet i samhandlingen. Verdifull informasjon glipper, og terskelen for dialog øker.

Den forebyggende avdelingen i Ullensaker får skryt for samarbeid med ungdomsskole og videregående, men det savnes hyppigere tilstedeværelse. Selv om statistikken sier at det er lite som skjer i Nannestad kommune, så frykter skolene store mørketall fordi politiet til daglig er langt unna. Det blir dermed vanskelig å avdekke det som skjer.

3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og gode tjenester. Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen, politiet og ev. andre lokale aktører som nabokommuner og fylket videreutvikles for å sikre dette? Hvilke ressurser ser kommunen for seg at de kan avsette til videreutvikling av samarbeidet om å sikre innbyggernes trygghet.

Som nevnt har kommunen også et eget ansvar for oppfølging av forebyggende tjenester. Dette arbeidet har blitt styrket de siste årene med utekontakter, tidlig inn[1]koordinator og en samlokalisering av ressurser innenfor rus- og forebyggende helsevern. Den generelle tilbakemeldingen er at samarbeidet mellom kommunen og politiet bør videreutvikles, ved å det etableres en enda tettere dialog med politiet. Dette innebærer å sette av nødvendig tid til møter på tvers både internt og på tvers av kommunegrensene. For å få dette til er det en forutsetning med økt tilgjengelighet fra politiet.

4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester?

  • Via et tjenestested i politiet?
  • Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested?
  • Via fysisk oppmøte?
  • Via telefon?
  • Via internett?

Ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets enheter innebærer at politiet på nytt får egne kontorlokaler i vår kommune. I tillegg er vi også avhengig av gode møtearenaer og tilgjengelighet på telefon og epost. Erfaringsmessig vil det også senke terskelen for samarbeid dersom politiet frekventerer de mest belastede områdene.  

Tilbakemeldingen fra ungdomsskolen og den videregående skolen er at politiet trapper opp fysisk oppmøte, og at det er enkelt å få kontakt med politiet rundt behovet for drøfting rundt oppfølging av elever/ungdommer. I tillegg er det sårbart med kun en politikontakt i kommunen. Vår erfaring er at politikontakten gjør sitt beste for å løse oppgavene innenfor sitt mandat. Samtidig opplever vi jevnlig at det ikke er mulig å få kontakt med politikontakten, grunnet operativ patruljering, kurs og ferie.

Politidirektoratet har vært tydelig på at politiet skal styrke forebyggingsarbeidet i alle ledd, gjennom et mer målrettet og systematisk samvirke med kommuner og lokalsamfunn. I denne sammenhengen trekkes politirådet og funksjonen som politikontakt frem som noen av de viktigste tiltakene for å oppnå dette i samarbeid med kommunene og andre lokale aktører.

Men for å få til dette må kommunen ha politikontakt(er) som er tilgjengelig og til stede i større grad enn hva som er tilfelle i dag.

5. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby lokaler, for eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester?

Som besvart i foregående spørsmål er det ønskelig med et eget tjenestested lokalt i Nannestad. Per i dag har i kommunen egnede lokaler på plass for politiet, men flere virksomheter er interessert i tett samarbeid, eventuelt samlokalisering. Kommunen vil derfor strekke seg langt for å finne egnede lokaler i samarbeid med politiet.