Gang- og sykkelveier – Trygge skoleveier

 Vi vil jobbe for at gang- og sykkelveinettet i hele Nannestad skal bygges ut, og på den måten knytte kommunens ulike tettsteder sammen.

Trygge skoleveier er en del av en god skolehverdag og retten til en god barndom. Barna våre er det kjæreste vi har, og Nannestad bygdeliste vil at alle barn skal komme seg trygt til og fra skolen hver eneste dag.

Nannestad bygdeliste har en grunntanke om at flest mulig skal kunne gå eller sykle til skolen.

Det skal bygges gang- og sykkelveger fra skolen og mot boligområdene.