Viktige saker for Nannestad bygdeliste


Levende og attraktivt sentrum som innbyggerne bruker
Nannestad sentrum skal være et prioritert utviklingsområde for Nannestad kommune. Det skal lages en helhetlig plan for alt som berører sentrum og målsettingen må være at vi skal ha et levende og attraktivt sentrum som innbyggerne bruker.

Toppet bemanning i de kommunale barnehagene
“Toppet bemanning” er prøvd ut i Trondheim med god effekt i forhold til sykefraværet. “Toppet bemanning” går ut på å ha en ekstra voksen i full stilling. Flere folk på jobb bidrar til at personalet ikke sliter seg ut på den samme måten som ellers.


Fritidsklubb for alle og ungdomskafe
Vi skal ha en kommunalt støttet fritidsklubb i hver skolekrets. Fritidsklubben skal holde åpent flere ganger i uken, og en av dagene skal settes av til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og utviklingshemming. Det må jobbes med å finne nye og mer egnede lokaler på gateplan. Vi vil etablere en rusfri ungdomskafe.
Aktivitetstilbud for alle, ny flerbrukshall i Holter og friidrettsbane i Nannestad
Alle kommunens innbyggere skal ha de samme mulighetene til å delta i aktiviteter, uavhengig av bakgrunn, økonomi og funksjonsnivå. Det skal også være tilbud for de med funksjonsnedsettelser eller spesielle behov. Vi vil ha ny flerbrukshall i Holter og friidrettsbane i Nannestad idrettspark.


Gang- og sykkelveger – trygge skoleveger
Vi vil jobbe for at gang- og sykkelvegnettet i hele Nannestad skal bygges ut, og på den måten knytte kommunens ulike tettsteder sammen. Trygge skoleveger er en del av en god skolehverdag og retten til en god barndom. Barna våre er det kjæreste vi har, og Nannestad bygdeliste vil at alle barn skal komme seg trygt til og fra skolen hver eneste dag.

Psykisk helse
Psykisk helse skal inn som en likeverdig del av folkehelsearbeidet og vies stor oppmerksomhet i kommunen og da spesielt med søkelys på psykisk helse hos barn og unge. Vi vil i likhet med ungdommen selv, at alle skolene i kommunen skal ha en helsesykepleier.


NEI til innføring av eiendomsskatt og næringsskatt
Nannestad bygdeliste sier NEI til innføring av eiendomsskatt, og næringsskatt.


Lokalt tjenestested for politiet i Nannestad
Vi vil ha stedlig politi tilbake i kommunen vår. Dagens tjenestetilbud er for dårlig. Vi vil ha et politi som kjenner våre lokale utfordringer bedre enn det som er tilfellet i dag. Vi er bekymret for manglende oppfølging fra politiets side når det kommer til det forebyggende arbeidet. Vi er særlig bekymret for økningen i salg og bruk av rusmidler/narkotiske stoffer i ungdomsmiljøet i kommunen.


Barnehage, skole og flere yrkesfag til Nannestad
Alle våre skoler og barnehager skal være trygge og gode arenaer, for lek og læring. Alle byggene skal vedlikeholdes. Utdanningstilbudet ved Nannestad videregående skole skal styrkes så det omfatter enda flere yrkesfag.


Næringsutvikling langs E-16 og flere næringsarealer
Næringslivet skal ha gode vilkår og vi vil legge til rette for fortsatt næringsutvikling og flere næringsarealer i hele kommunen. Det skal blant annet satses stort på næringsutvikling langs E16. Vi vil legge til rette for gründervirksomhet og utvikling av et variert næringsliv. Etableringen av små og mellomstore bedrifter vil gi flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter. Vi vil ha næringsbygg med kombinasjons lokaler til utleie for små og mellomstore bedrifter. Det skal legges til rette for kultur næringen og så skal det opprettes arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser. Alle i Nannestad skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd.


Fra ord til handling i klima- og miljøspørsmål
Kommunen skal innta en aktiv rolle i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Vi vil ha økt fokus på naturvern og jordvern.

Dette er noen av saken som opptar oss. Les mer i valgprogrammet.


Bruk stemmeretten din i september og støtt opp under lokaldemokratiet.