Åpner 10 nye politi tjenestesteder neste år – Nannestad er ikke på listen

Onsdag denne uken så kunngjorde justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse at regjeringen åpner ti nye politi tjenestesteder til neste år.

Disse tjenestestedene kommer i tillegg til de som allerede er etablert og åpnet tidligere i år. Nannestad er så langt ikke på listen over kommuner som får nye politi kontor eller får gjenåpnet tidligere politi kontor, men det er etter vår mening ikke til hinder for at vi kan slåss for å få stedlig politi tilbake i kommunen vår.

Selv om det går på tvers med de politifaglige rådene så er Nannestad bygdeliste tydelige på at vi vil ha politiet tilbake i kommunen vår og vi begrunner det med at tjenestetilbudet på mange områder har blitt mye dårligere for våre innbyggere.

Vi vil ha et politi som kjenner våre lokale utfordringer bedre enn det som er tilfellet i dag. Det er ønskelig med et eget lokalt tjenestested i Nannestad, og vi vil strekke oss langt for å finne egnede lokaler i samarbeid med politiet.

Politiet oppleves som mye mindre tilgjengelig enn før. Vi observerer mindre patruljering i belastede områder, samt mindre tilgjengelighet på telefon og e-post. Politikontakt er på plass, men en økning i ansvarsområdet har resultert i at politikontakten er mindre synlig og det er lite kontinuitet i stillingen og samhandlingen. Dette fører til at verdifull informasjon glipper, og at terskelen for dialog øker.

Vi er bekymret for manglende oppfølging fra politiets side når det kommer til det forebyggende arbeidet. Vi er særlig bekymret for økningen i salg og bruk av rusmidler/narkotiske stoffer i ungdomsmiljøet i kommunen. Politidirektoratet har vært tydelige på at politiet skal styrke forebyggingsarbeidet i alle ledd, gjennom et mer målrettet og systematisk samvirke med kommuner og lokalsamfunn.

Det forebyggende arbeidet i kommunen har blitt styrket de siste årene med utekontakter, tidlig inn-koordinator og en samlokalisering av ressurser innenfor rus- og forebyggende helsevern. Skal vi komme i mål på dette området så må vi dra lasset sammen og samarbeidet mellom kommunen og politiet må derfor videreutvikles. Det må etableres en enda tettere dialog.