Trygg skoleveg

Gang- og sykkelveier – Trygge skoleveier

 Vi vil jobbe for at gang- og sykkelveinettet i hele Nannestad skal bygges ut, og på den måten knytte kommunens ulike tettsteder sammen. Trygge skoleveier er en del av en god skolehverdag og retten til…


Gang og sykkelveg – Endelig er arbeidene i gang

Endelig er arbeidet med ny gang- og sykkelveg langs Preståsvegen i gang. Prosjektet skulle egentlig hatt oppstart før sommeren, men har dessverre blitt forsinket. Strekningen fra Minkvegen til Grevlingvegen ventes å ferdigstilles i løpet av…