Valgprogram 2019-2023

VALGPROGRAM for perioden 2019 – 2023

– Glede, glød og begeistring!

NANNESTAD BYGDELISTE

Nannestad bygdeliste er en blokk og partipolitisk uavhengig valgliste, som ble startet opp i forbindelse med kommunevalget i 2015. Bygdelista ble med en oppslutning på 10,9% lokalvalgets store vinner, noe som resulterte i 3 faste representanter i Nannestad kommunestyre. Vi har brukt tiden i inneværende valgperiode til å bygge organisasjon og samle nødvendig politisk erfaring. 

I valgperioden 2015-2019 har vi engasjert oss i en rekke saker; nedleggelsen av det lokale lennsmannskontoret, sikre post i butikk tilbudet i kommunen, Åslia, kunstgressbanen på Bjerke stadion, ny svømmehall, Bjørkemåsan, trafikksikkerhetstiltak og opprettholdelsen av det offentlige tannhelsetilbudet ved Nannestad tannklinikk for å nevne noe.

Kandidatlista til kommunevalget i september 2019 var fulltegnet, og telte 37 sterke navn, fordelt på 14 kvinner og 23 menn, fra alle deler av den flotte kommunen vår. Denne gangen hadde vi en uttrykt målsetting om at vi skulle vokse ytterligere og øke oppslutningen i alle kommunens valgkretser, noe vi gjorde. Vår oppslutning denne gangen ble 13,1%, som resulterte i at vi økte fra 3 mandater og til 4 mandater.

Nannestad bygdeliste skal sikre et levende lokaldemokrati, hvor innbyggernes innspill, i åpne prosesser, skal respekteres og alltid tas med i betraktning.

Bygdelistas leder heter Morten Marthinsen. Han er 54 år, gift med Antoniette og har to barn. Morten jobber som Paramedic i OUS-ambulansetjenesten og er stasjonert i Oslo sentrum, hvor han har jobbet siden 1997. Morten er mangeårig tillitsvalgt for Fagforbundet på sin arbeidsplass, og er Hovedtillitsvalgt for Prehospital klinikk i Oslo universitetssykehus.. Han har mange års erfaring som ishockeydommer både nasjonalt og internasjonalt, og har blant annet dømt i tre Paralympics (OL) i Lillehammer 1994, Nagano 1998 og Salt Lake City 2002. Morten har i perioden 2015-2019 vært gruppeleder og kommunestyrerepresentant for bygdelista. Han er spesielt opptatt av trafikksikkerhet, barn og oppvekst, helse og omsorg.

VIKTIGE SAKER FOR BYGDELISTA I PERIODEN 2019-2023

 • Det skal etableres en egen forebyggende enhet
 • Skole- og barnehagekapasiteten skal alltid være tilstrekkelig i forhold til behov
 • Biblioteket skal prioriteres når det gjelder tildelingen av både midler og ressurser
 • Vi skal ha en førsteklasses eldreomsorg, tilpasset den enkeltes behov
 • Åslia alpinbakke skal gjenåpnes
 • Nei til innføring av eiendomsskatt
 • Nei til bompenger – NOK ER NOK!
 • Tomtefeste skal avskaffes – ja til likebehandling
 • Ja til utbygging, vekst og utvikling i hele kommunen – Nei til 80/20!
 • Nei til rasering av myr og våtmark – Bjørkemåsan skal leve!
 • Ja til utbygging av det kommunale kloakknettet langs Åsvegen
 • Etablering av kommunalt næringsbygg

BOSETTING OG BEFOLKNINGSVEKST

Lokalsamfunnene er helt sentrale i utviklingen av kommunen, og derfor vi vil ha utbygging i hele kommunen og på den måten styrke alle lokalsamfunnene. Dette skal vi gjøre samtidig som vi sørger for å ta vare på den unike naturen og kulturlandskapet vi er en del av. 

Vi har god plass i Nannestad, og derfor har vi råd til å være romslige, både med hjertelag og tomter. Vi ønsker innflytterne hjertelig velkomne, enten de er tidligere utflyttere, eller de kommer fra andre deler av landet, eller andre deler av verden.

Nannestad ligger som et knutepunkt mellom viktige områder i denne regionen, og med vår sentrale beliggenhet skal vi bidra positivt på veien mot ytterligere vekst og utvikling.

Ja til utbygging, vekst og utvikling i hele kommunen – Nei til 80/20!

Nannestad bygdeliste ønsker befolkningsvekst og bosetting i hele kommunen. Teknologi og samferdsel gjør avstandene korte, og det blir stadig lettere å bo og arbeide der du helst vil. Vi har en rikdom her i bygda, som ikke kan måles i kroner, og det er korte avstander til de fleste goder og god plass. Vi vil at det skal finnes byggefelt og områder for spredt bebyggelse i hele kommunen, og vi vil ha utbygging i alle kommunens tettsteder. Valgmulighetene når det gjelder bolig og lokalisasjon skal bidra til at Nannestad skal være en attraktiv bosettings-kommune.

Den gjeldende regionplanen for areal og transport i Oslo og Akershus legger uheldige føringer i forhold til hvor man kan bygge ut i Nannestad. Denne planen sier at majoriteten av all utbygging, 80 prosent, skal foregå i Nannestad sentrum, mens den resterende utbyggingen på 20 prosent, skal fordeles på resten av kommunen. Dette ødelegger for ønsket vekst, utbygging og utvikling i  kommunen vår, og det har vi vanskelig for å godta. Vi sier klart NEI til 80/20!

JA til utbygging av det kommunale kloakknettet langs Åsvegen

Skal man bygge ut i hele kommunen, så kan man ikke komme unna temaet vann og kloakk. Det er i dag kloakkledning langs Åsvegen fra Holter til Åsgreina, og fra Nannestad over Låkedalen til Røtterudmoen. På strekningen imellom er huseierne pålagt å etablere private kloakkanlegg, som skal være på plass innen utgangen av 2020. Nannestad bygdeliste mener det er helt feil å pålegge innbyggerne på denne strekningen denne ekstrakostnaden i tillegg til påkoblingsavgift på offentlig avløp. I kommuneplanen er det områder langs denne strekningen som er avsatt til boligbygging og man må se på en løsning for offentlig avløp for disse innbyggerne. Uten offentlig avløp på denne strekningen så vil muligheten for bolig- og næringsutvikling i dette området stoppe opp.

NEI til rasering av myr og våtmark – Bjørkemåsan skal leve!

Nannestad bygdeliste vil ikke ha boligbygging på Bjørkemåsan, og i forbindelse med kommuneplanens arealdel må derfor ”grønn strek” nord for Nannestad sentrum trekkes sørover og bort fra Bjørkemåsan og inntil eksisterende bebyggelse. Bjørkemåsan skal bevares som det viktige og unike landskapselementet den faktisk er i både klimagass-, nedbørsbuffer- og naturmangfoldsammenheng. Gamle reguleringsplaner, vedtatt i ei tid da utslippet av klimagasser fra myr som fjernes eller tørrlegges ennå ikke var allment kjent, skal rett og slett forkastes, av hensyn til våre etterkommere. Nannestad bygdeliste vil at Bjørkemåsan skal vernes og ikke bygges ut. Det finnes utmerkede områder, på fattig berggrunn, nederst i Romeriksåsen, vest i bygda som egner seg meget godt til utbygging.

Integrering og inkludering – viktigheten av gode arenaer

Nannestad bygdeliste ønsker gode tiltak som kan utjevne de sosiale forskjellene og lette integrering av innvandrere i kommunen vår. God integrering gir mennesker mulighet til å yte sitt beste, til å delta i samfunnet og til å være ressurser både for sine nærmeste og for storsamfunnet. God integrering er den beste medisinen mot utenforskap, parallellsamfunn og radikalisering.  Den beste integreringen starter fra dag én. God integrering er avgjørende og helt nødvendig for det norske velferdssamfunnet. Innvandrere som skal bo og leve i Nannestad skal ha muligheten til å komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere. Å kunne språk er den aller viktigste forutsetningen for å kunne komme i kontakt med andre. Integrering innebærer at innvandrere, og ikke minst barna deres, skal få muligheten til å utvikle og utnytte ressursene sine i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Barnehager, skoler og arbeidsplasser er viktige fellesarenaer for å skape en felles forståelse av samfunnets verdier og inkludere alle i samfunnet. Dette er viktige integreringsarenaer både for barna, og for deres foreldre, som kommer i kontakt med ansatte og foreldre til norske barn.

Vellykket integrering handler om mer enn tilslutning til felles verdier, det handler om å delta og bidra. Nannestad bygdeliste ønsker at det skal være gode arenaer som kan bidra til dette, arrangert både av kommunen og frivillige organisasjoner.

ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV

Vi vil at Nannestad kommune skal være en attraktiv og god næringslivskommune, som bidrar til gode rammevilkår for næringslivet og legger til rette for vekst og utvikling i hele kommunen. Vi vil at eksisterende bedrifter, og bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen, skal få best mulig hjelp og informasjon.

Nannestad skal være en næringsvennlig kommune, og bygdelista vil arbeide for at det skal bli lettest mulig å skape nye arbeidsplasser. Vi vil legge til rette for gründervirksomhet og utvikling av et variert næringsliv. Etablering av små og mellomstore bedrifter vil gi flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter til vår kommune. Ny teknologi gjør at mange kan arbeide hjemmefra, og gjennom å utnytte slike muligheter kan byrdefull pendling reduseres. Dette krever god og stabil infrastruktur for mobil og internett, og Nannestad kommune skal sørge for at vi får fart på bredbåndsutbyggingen i kommunen. Vi skal ha bredbånd til alle!

Kommunalt næringsbygg

Små og mellomstore bedrifter har store behov for lokaliteter, og det finnes tomter for utbygging av næring, men det er spesielt vanskelig for små og mellomstore bedrifter å gjøre slike investeringer. Vi vil derfor at Nannestad kommune skal investere i et kommunalt næringsbygg med kombinasjonslokaler til utleie for små og mellomstore bedrifter. Vi ser for oss at dette kan etableres på allerede ferdig regulerte næringsområder, og det presiserer at tiltaket ikke er tenkt for typiske handelsbedrifter, som i stedet bør knyttes opp mot sentrumsutviklingen.

Viktigheten av å støtte opp om det lokale næringsliv

Butikkene og serveringsstedene spiller en nøkkelrolle i lokalsamfunnet og flere steder blir det etablert nye arbeidsplasser rundt disse. Derfor ser vi på butikkene, serveringsstedene og annet næringsliv som en svært viktig faktor i arbeidet med å skape et godt lokalsamfunn, med vekst og verdiskapning.

Nannestad bygdeliste har fokus på lokal handel, og vi vil ha folk til å støtte opp under lokalt næringsliv. Vi mener et godt butikk-tilbud er med på å gjøre bygda attraktiv for nyetableringer.

Man må også huske at nærbutikker og lokalt næringsliv støtter opp om lokale aktiviteter, gjennom sponsing og samarbeid med lokale lag og organisasjoner. De frivillige organisasjonene er langt på vei avhengige av lokale støttespillere for å kunne holde oppe et godt idretts- og kulturtilbud.

Når du handler lokalt, støtter du opp om lokale arbeidsplasser. Du støtter også opp om en bedrift som betaler skatt, og hver krone som du handler lokalt med, er en investering i et levende lokalsamfunn.

Nannestadfestivalen og andre arrangementer

Nannestadfestivalen er kommunens årlige utstillingsvindu og trekker mange besøkende. Festivalen er stort sett basert på frivillig innsats og gratisarbeid fra de som stiller opp. Nannestad bygdeliste vil jobbe for at kommunen skal bidra i arbeidet med å arrangere festivalen både administrativt og økonomisk. Kommunen må også aktivt delta i andre arrangementer og tilstelninger som er med på å sette kommunen vår på kartet, både lokalt og utenfor kommunegrensen.

BARN OG OPPVEKST

Trygge og oversiktlige skoler og barnehager er viktig for livet i kommunen. Folk i Nannestad føler et sterkt engasjement for skolene og barnehagene sine. Barn og unge skal ha trygge, gode og stimulerende miljøer som bidrar til mestring og god utvikling på individ- og gruppenivå. Gode tilbud der barn og unge faktisk bor, er en forutsetning for at alle oppnår dette.

Ettersom hverdagen blir mer og mer stillesittende blir det viktigere å utforme omgivelsene slik at de gir rom for og frister til lek, samvær og fysisk utfoldelse. Barn og unges oppvekstvilkår skal vies stor oppmerksomhet i forbindelse med planleggingen og utviklingen av våre tettsteder. Det skal finnes arealer og steder for ulike aldersgrupper.

Barnehage

Nannestad bygdeliste har som målsetning at det skal være full barnehagedekning i kommunen. Vi ønsker et variert barnehagetilbud, som åpner opp for at flest mulig skal kunne få tilbud om barnehageplass i sitt eget nærmiljø. Vi ønsker store og små enheter, private som kommunale. Det skal være en kommunal barnehage i hvert tettsted.

Vi vil at alle kommunens barnehager skal være kvalitativt gode barnehager, hvor omsorg og trygghet står i fokus for både barn og voksne. Forsvarlig voksentetthet, stabil bemanning, kompetente ansatte og levelige rammebetingelser er alle viktige nøkkelfaktorer for at vi skal få dette til.

Planene knyttet til ombyggingen av Midtbygda barnehage, skal fullføres, og hvilke modulenheter som er til det beste for barn, foreldre og ansatte, bør utredes. De ansatte skal ha en sentral rolle i denne prosessen og deres anbefalinger skal vektlegges tungt.

Skole

Skolen er en viktig arena for faglig og sosial utvikling. I Norge har barn og unge rett til grunnskoleopplæring med et godt fysisk og psykososialt miljø. Det må brukes penger for å ivareta de gode skolene vi har i Nannestad med tanke på å sikre kvalitet og innhold. Vi skal sette klare mål for kvaliteten i skolen. Dette er viktig for lokalsamfunnene og for kommunen som helhet. Vi vil styrke de gode skolene våre ved å gi lærere og skoleledere mulighet til etterutdanning etter egne ønsker, noe som vil komme elevene til gode. Vi vil styrke lærertettheten. Vi vil ha flere miljøarbeidere på ungdomsskolen. Skolene skal sikres nødvendige midler til å opprettholde eller utvide de gode aktivitetstiltakene de allerede har innarbeidet i sine planer.

Nannestad bygdeliste vil at undervisningen på alle skolene i kommunen skal foregå i tradisjonelle klasserom og at skolene ikke skal organiseres utfra baseskole-prinsippet. Vi mener baseskoler fører til mer støy og uro, hindrer konsentrasjon og fordypning, og at særlig de svakere elevene får ekstra utfordringer.

Sett i et helseperspektiv har Nannestad bygdeliste en grunntanke om at flest mulig skal kunne gå eller sykle til skolen. Alle de eksisterende skolene skal bevares, og det skal sikres gang- og sykkelveger i nærområdene til skolene.

Nannestad bygdeliste vil sikre at alle skolebygningene til enhver tid er store nok til kommende elevvekst. Nannestad bygdeliste ønsker konkret å utrede muligheten for en ny ungdomsskole i Maura i tillegg til den ungdomsskolen vi allerede har.

Gratis leirskole til alle elever

Nannestad bygdeliste vil sikre at alle elever som ønsker det skal få reise på gratis leirskole i løpet av grunnskolen, uavhengig av om foreldrene har råd eller ikke. Nannestad bygdeliste vil ikke at finansieringen av selve oppholdet skal måtte basere seg på loddsalg, dugnader og gaver. Vi mener at kommunen uavkortet skal finansiere leirskolen, og vi mener staten må sikre denne ordningen økonomisk med støtteordninger. Gratis-prinsippet i skolen SKAL følges!

Nulltoleranse mot mobbing

Nannestad bygdeliste har nulltoleranse mot mobbing. Til enhver tid mobbes over 60 000 barn og unge i Norge, og dette er helt uakseptabelt. Det har vært mye fokus på mobbing i skolen, men mobbing i barnehagen blir lite omtalt. Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever også mobbing, og dette må vi ta på alvor. Vi mener at barnehagebarn skal ha rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing på lik linje med det som elevene har i skolen. Det er også verdt å nevne at elever som har droppet ut fra videregående skole har fortalt at de var utsatt for mobbing allerede i barnehagen, og i så måte kan arbeid mot mobbing i barnehagen også være et tiltak mot frafall i videregående opplæring.

Skolene og barnehagene skal ha gode rutiner i forhold til å forebygge og håndtere mobbing. Nannestad bygdeliste vil jobbe for at man oppretter et ressursteam mot mobbing. Dette skal være et sikkerhetsnett for barn, elever og foresatte i barnehager og skoler. De er det viktig at alle som jobber med barn og unge får den opplæringen de trenger. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til mobbing skal gå til barnehage eller skole, og det er deres oppgave å håndtere dem på en god måte i tråd med opplæringsloven. Ressursteamet mot mobbing skal hjelpe når de får melding om at rutiner ikke er iverksatt eller ikke har ført fram.

Det skal etableres en egen forebyggende enhet

Vi står helt klart overfor store utfordringer knyttet til ungdomsmiljøet i kommunen.

Dette krever handling og at det settes av nok midler til forebygging over et kort og langt perspektiv. Bygdelista vil at det skal satses stort på forebygging og at det skal etableres en egen forebyggende enhet. Den forebyggende enheten skal ha egen enhets- og avdelingsleder, og det er naturlig at utekontakter, ungdomsloser, SLT-koordinator og miljøarbeidere sorterer inn under denne enheten. Enheten skal ha ansvaret for det forebyggende arbeidet rettet inn mot barn og ungdom. Enheten skal være bindeleddet mellom barn, ungdom, foresatte, skoler, politi, natteravner og alle de øvrige forebyggende enhetene i kommunen. Enheten skal ha ansvaret for å følge opp ungdomsklubben(e), ungdomscafeen og ungdomsrådet.

Nærpolitireformen og nedleggelsen av vårt lokale lennsmannskontor har ført til at vi har mistet oversikten over, og den viktige lokalkunnskapen om, hva som faktisk foregår i ungdomsmiljøet i kommunen. Dette kan i enkelte tilfeller føre til at ungdommer i alt for tidlig alder kommer i kontakt med feil personer og feil miljø. Det skal satses på et rusfritt ungdomsmiljø i kommunen.

Vi vil ha flere kommunale fritidsklubber og ungdomskafé

Nannestad bygdeliste vil at det skal etableres en kommunalt støttet fritidsklubb i hver skolekrets. Fritidsklubbene skal holde åpent flere ganger i uken. Det bør også vurderes om de kan holde åpent i deler av skoleferiene og enkelte helger.

Ungdommene i kommunen har per i dag få eller ingen naturlige møteplasser. Vi vil derfor at det skal legges til rette for etableringen av en rusfri ungdomscafe. Dette tilbudet skal gi ungdommen et sted hvor de kan treffes uten for stor innblanding av voksne. Dette skal være et sted hvor de kan møtes, surfe på nettet og spise og drikke til svært rabbaterte priser.

IDRETT, KULTUR OG FRILUFTSLIV

Det er for vår del naturlig å se områdene idrett, kultur og friluftsliv i sammenheng. Den lokale og frivillige foreningsvirksomheten skal alltid ha gode vilkår i Nannestad kommune. Det frivillige arbeidet i kommunens utallige lag og foreninger er en meget viktig del av det mangfoldige kultur-, fritids- og idrettstilbudet vi har i kommunen. Dette er med på å øke kommunens attraksjonskraft og hever livskvaliteten til innbyggerne.

Nannestad kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, koordinator, samarbeidspartner, rådgiver og økonomisk bidragsyter. Kommunen skal sørge for at alle barn, unge og voksne har god tilgang på kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av sosial, økonomisk eller kulturell bakgrunn. Personer med ulike funksjonsnedsettelser skal også inkluderes i det lokale foreningslivet. Dette er viktig for å motvirke utenforskap og forebygge ensomhet.

Nannestad bygdeliste vil at alle skal ha de samme mulighetene til å delta i den frivillige foreningsvirksomheten, og de barrierene som er til hinder for dette skal bort. Det blir etter vår mening helt feil at høye treningsavgifter, utgifter til felles turer og kostnader ved utstyrsanskaffelser skal være det som står i veien for om den enkelte kan være med på en aktivitet eller ikke.

Frivilligsentralen er sentral i arbeidet med å skape lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen. Bygdelista vil på best mulig måte legge til rette for at Frivillighetssentralen skal kunne skape et godt frivillig miljø og gode aktivitetstilbud i nært samarbeid med kommunen.

Nannestad kommune og Romeriksåsen er et eldorado for friluftsinteresserte og slik skal det fortsette å være. Kommunen består av og er omgitt av vakker natur med muligheter for gode naturopplevelser hele året igjennom. Utfordringen ligger i å ta vare på den vakre naturen vi har samtidig som vi deler den med andre.  

Idretten spesielt

Idrett og fysisk aktivitet gir mange av oss glede, mestring og fellesskapsfølelse. Idretten er den bevegelsen som genererer størst folkehelsegevinst i samfunnet, både når det gjelder fysisk aktivitet, sosialt samvær og psykisk velferd. Det er derfor viktig at vi bistår og legger til rette for at idretten skal kunne utøve sin virksomhet på best mulig måte i hele kommunen.

De lokale idrettslagene driver et svært positivt arbeid for barn og unge i Nannestad. Det skal legges til rette for plass og mulighet for uorganisert aktivitet i hele kommunen, for å sikre aktivitet der folk bor. Barn og unge som ikke har tilhørighet i et organisert miljø skal også ha mulighet til utfoldelse, som for eksempel på uteområder ved skoler og i barnehager, lekeplasser, skatepark m.m.

Det er kun 13 sports- og idrettsgrener som er representert i Nannestad i dag. Kommunen skal sammen med idretten finne ut av hvordan de kan legge til for at flere idrettsgrener skal kunne etablere seg i Nannestad.

Vi ønsker å etablere en løpebane og legge til rette for friidrett ved Nannestadhallen.

Nannestad bygdeliste ser positivt på alle tiltak for å styrke og etablere idrettsanlegg i hele kommunen. Dette arbeidet skal foregå i tett samarbeid med kommunens idrettsråd, og idrettsrådet skal være idrettslagenes felles samlingsorgan i kommunen.

Nannestadhallen skal utvides – Åpen idrettshall for barn og unge

Nannestad bygdeliste vil utvide kapasiteten i Nannestadhallen ved å bygge en bane til. Dette ønsker vi å gjøre for å møte behovet for treningstid i hallen, og legge til rette for oppstarten av lavterskeltilbudet ”åpen idrettshall for barn og unge”. Tiltaket skal rette seg spesielt inn mot barn og unge, som ikke deltar i den organiserte idretten. Tilbudet skal bestå av ulike aktiviteter etter skoletid og i enkelte helger og skoleferier. Kommunen og idretten skal samarbeide om tiltaket.

Nannestad Skatepark

Det skal bevilges penger til å utvide den allerede eksisterende skateparken. Bygdelista vil etablere ”Nannestad skatepark” og den skal ligge i området ved Nannestadhallen. Det er viktig å bevare bredden i aktivitetstilbudet og sikre muligheten for tilsyn. Idretten, skaterne og de øvrige brukerne skal samarbeide om etableringen skateparken.

Svømmehallen

Det er vedtatt at det skal bygges ny svømmehall i Nannestad, som skal stå ferdig i år 2022. Bygdelista vil jobbe aktivt for at dette skal bli en realitet og passe på at byggingen av svømmehallen IKKE blir forsinket.

Åslia alpinbakke skal gjenåpnes

Nannestad bygdeliste vil gjøre det vi kan for at Åslia alpinbakke skal åpnes igjen allerede nå til vinteren 2019/2020. Dette tror vi er helt avgjørende for alpinbakkens videre fremtid.

Fritidsbank for utlån av fritidsutstyr og byttedag i kommunen

Bygdelista vil at det skal opprettes en egen fritidsbank i kommunen, hvor de som har behov for det skal kunne låne sport- og fritidsutstyr gratis i inntil 14 dager. Det skal også legges til rette for at fritidsbanken skal kunne ta i mot sports- og fritidsutstyr fra de som ikke lenger har bruk for det. Det bør også sees på muligheten for å arrangere en eller flere byttedager for sports- og fritidsutstyr i kommunen.

Vi krever fullt momsfritak for frivillige organisajoner

Det er ikke riktig at frivillige organisasjoner skal «sponse» staten med moms, særlig når private selskaper får refundert all moms. Nannestad bygdeliste krever derfor at vare- og tjenestemomsen til frivillige organisasjoner skal dekkes fullt ut.

Kulturen – spesielt

Vi har et variert og allsidig kulturtilbud i kommunen og det skal vi fortsatt ha. Nannestad bygdeliste skal spille på lag med kulturen i kommunen og ha som målsetting å sørge for best mulig vilkår for kulturen, og Nannestad kulturråd blir i den sammenheng en naturlig samarbeidspartner. Alle skal med, og det er viktig å sikre god dialog mellom de ulike kulturaktørene.

Den kommunale musikk- og kulturskolen er en meget viktig bidragsyter i utviklingen av et levende lokalsamfunn. Gjennom kompetente og inspirerende kulturskolelærere skal musikk- og kulturskolen bidra til å vekke den kreative lysten hos barn og unge uavhengig av den enkeltes ståsted. Tilbudet om musikk- og kulturskole skal gis til alle barn og unge.

Biblioteket er den eldste kunnskapsinstitusjonen i samfunnet vårt, og en naturlig møteplass for mange. Biblioteket i Nannestad sikrer en mangfoldig brukergruppe like muligheter og skal være tilgjengelig for alle. Biblioteket er et uforpliktende og gratis lavterskeltilbud som etter vår mening skal prioriteres når det gjelder tildelingen av både midler og ressurser.

Kulturminner er per definisjon alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt eget fysiske miljø og er unike og uerstattelige kilder til kunnskap om vår egen historie, som bidrar til følelsen av identitet og rotfeste. Nannestad bygdeliste vil at alle kulturminnene i kommunen om mulig skal søkes ivaretatt og vernes.

ELDREOMSORG, HELSE OG SOSIALE TJENESTER

Nannestad skal ha en førsteklasses eldreomsorg, som er tilpasset den enkelte. Det skal være fleksible ordninger. Gamle og uføre skal kunne bo hjemme så lenge de vil og kan. Deretter skal de kunne bo i lettstelte omsorgsboliger med mulighet for 24 timers tilsyn, og når det er nødvendig skal de være sikre på å få en god sykehjemsplass.

Nannestad Bygdeliste vil ikke være med på å legge ned langtidsplasser ved Nannestad sykehjem. Dagens situasjon innen eldreomsorgen i Nannestad tilsier at vi trenger de plassene vi har.

Vi mener terskelen for å få sykehjemsplass pr. i dag er for høy, og så lenge behovet er sykehjemsplass, vil vi jobbe for at det skal være nok plasser til å dekke behovet. Kommunen skal kvalitetssikre at investeringsrammene er store nok i forbindelse med den fremtidige rehabiliteringen, ombyggingen og utbyggingen av Nannestad sykehjem.

Barnevernet i Nannestad kommune skal til en hver tid har tilstrekkelig med ressurser til å løse de oppgavene de står overfor. Kommunen skal sørge for at medarbeiderne i barnevernet innehar den nødvendige kompetansen til å levere de riktige tiltakene. Barnevernet skal gjøres i stand til å ta vare på de aller mest sårbare barna og gi dem den hjelpen de trenger.

Psykisk helse skal som en likeverdig del av folkehelsearbeidet vies stor oppmerksomhet i kommunen, og da med særlig fokus på psykisk helse hos barn og unge. Psykiatrien skal være i stand til å ta vare på denne pasientgruppen. Kommunen skal sørge for at de ansatte har den nødvendige kompetansen til å sette inn de nødvendige tiltakene.

Legevaktbil

Nannestad bygdeliste ønsker at det innføres et interkommunalt samarbeid om en legevaktbil som er bemannet med lege og sykepleier/Paramedic, likt det tilbudet man har på Nedre Romerike. På Nedre Romerike reiser «legevakten» i mange tilfeller ut til pasientene i stedet for at pasientene fraktes til legevakten. Målsettingen med legevaktbilen er å ha bedre mulighet til å utrede og behandle pasienter hjemme, noe vi mener både gir trygghet for pasienten, spesielt eldre og uføre, og at man kan unngå en del sykehusinnleggelser.

Legevaktordningen

Legevaktsordningen i Nannestad på dagtid, mandag til fredag, rullerer mellom legekontorene i kommunen. Dette er med på å øke belastningen på fastlegene som allerede er i en presset situasjon. Dagens ordning fører til at legene i enkelte tilfeller må rykke ut og dermed må pasientene på venterommet vente. Nannestad bygdeliste vil jobbe for at kommunen får et mer helthetlig og forutsigbart legvaktstilbud døgnet rundt.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen i Norge er hardt presset, også i Nannestad. Det er per i dag en underdekning av fastleger i kommunen og alle fastlegene har ventelister. Nannestad bygdeliste vil jobbe for at alle kommunens innbyggere som ønsker det skal ha muligheten til å ha sin fastlege i kommunen.

SAMFERDSEL

Utbygging av gang- og sykkelveger, samt vegnettet og kollektivsystemet, skal prioriteres på en forsvarlig måte. Det må legges press på sentrale myndigheter slik at de tar mer av kostnadene med å bygge ut dette. Det må sikres at veg- og bensinavgifter går til gang- og sykkelveger, vegprosjekter og bedre kollektivtilbud.

Nei til bompenger – NOK ER NOK!

Den økende bruken av bompenger er en sak som opptar Nannestad bygdeliste og våre velgere. Våre velgere er i overvekt vanlige folk med vanlige lønninger, og de ser hvor usosialt det er at man henter inn rekordmange milliarder fra bompenger.

Bompenger rammer vanlige folk mye hardere enn de som har høy inntekt. Vi bekymrer oss for eldre, enslige, enslige forsørgere og barnefamilier for å nevne noen. Det er snakk om helt vanlige mennesker med normale jobber eller pensjon, som akkurat får endene til å møtes. Som et eksempel kan det være familier med to middels inntekter og to-tre barn som går på ulike fritidsaktiviteter og trenger skyss. Hvis de får flere tusen kroner ekstra å betale i året i bompenger, så kan dette gå utover barnas deltakelse på fritidsaktiviteter og i ytterste konsekvens sommerferien.

Ute i distriktene er ikke kollektivtilbudet godt nok utbygd og man behøver ikke bompenger for å begrense bilbruken. I Nannestad klarer man seg rett og slett ikke uten bil. Kollektivtilbudet er altfor dårlig og gjør at mange i realiteten ikke har noe alternativ til å kjøre bil, og da må man legge til rette for bilbruk på en god måte. Nannestad bygdeliste mener at veiene skal være et kollektivt gode som alle skal kunne benytte seg av, ikke bare de med høy inntekt.

Vi mener at bompenger ikke nødvendigvis er noe miljøtiltak, det er en finansieringsmåte. Nannestad bygdeliste mener bompenger er en usosial beskatning, da den rammer de som har minst fra før hardest. Nannestad bygdeliste ønsker å føre en politikk for alle, ikke for få, og sier derfor klart Nei til bompenger – NOK ER NOK!

Kommunale veger og infrastruktur

Innbyggere og næringslivet trenger en god infrastruktur. Det krever at bredbåndsdekningen i alle deler av kommunen styrkes. Det kommunale vegnettet er i ferd med å forfalle. Nannestad bygdeliste vil jobbe for bedre vedlikehold og opprusting av vegnettet i hele kommunen.

Riks- og fylkesveger

Nannestad bygdeliste vil følge opp den videre utviklingen og utbyggingen av riks- og fylkesveger og jobbe for Nannestad sitt beste. Nasjonal transportplan følges opp.

Kollektivtrafikk

Nannestad bygdeliste vil hele tiden arbeide for gode bussforbindelser i kommunen. Bygdelista vil jobbe for man skal se på muligheten for å få gjeninnført ekspressbusstilbud mellom Maura og Oslo.

Tverrforbindelse

Nannestad bygdeliste ser nødvendigheten av å bygge ny tverrforbindelse fra Nannestadvegen til Åsvegen, og vi vil jobbe for at fylkeskommunen skal ta et større ansvar for at dette blir gjennomført.

Trygge skoleveier

Nannestad bygdeliste vil at flest mulig skal kunne gå eller sykle til skolen. Retten til en trygg skolevei må gjelde uansett om de går, sykler eller har skoleskyss. Sykkel og gangveier må bygges fra skolen og mot boligområdene. Trygge skoleveier er en del av en god skolehverdag og retten til en god barndom. Barna våre er det kjæreste vi har og Nannestad bygdeliste vil at alle barn skal komme seg trygt til og fra skolen hver eneste dag.

Nannestad bygdeliste jobber for:

 • å skape varige endringer for barna og foreldrene – det skal bli tryggere og bedre å gå

eller sykle til og fra skolen.

 • å engasjere foreldre og andre i nærmiljøet, slik at de er med på å gjøre en forskjell.
 • å bidra til at flere barn går eller sykler til skolen.

Barn opplever utrygghet ved skolens parkerings- og droppsoner, og derfor må man utforme gode soner rundt skolene der barnas trygghet har topp prioritet.

Ved skoleskyss med buss skal alle barn ha sitteplass med setebelter.

Gang- og sykkelveger

Nannestad bygdeliste vil jobbe for at gang- og sykkelvegnettet i hele Nannestad skal bygges ut, og på den måten knytte kommunens ulike tettsteder sammen. Det er også viktig å bygge ut gang- og sykkelvegene i kommunen sett ut fra et folkehelseperspektiv.

Tredje rullebane

Nannestad bygdeliste er positive til en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn (Gardermoen).

Oslo Lufthavn er en økonomisk motor i hele regionen og sysselsetter mange mennesker.

Ikke bare inne på flyplassen, men også i de nærliggende kommunene. Dette påvirker tilflyttingen til kommunen vår og resten av regionen. Har man tre rullebaner, så slipper flyene å sirkle rundt mens de venter på ledig kapasitet når en rullebane er stengt på grunn av snømåking eller annet vedlikehold. Den videre utviklingen ved flyplassen må selvsagt følges nøye og miljøkravene vi stiller må ikke bli noe mindre i fremtiden enn i dag.

Det er utarbeidet nye operative konsepter for bruk av en eventuell ny rullebane som i hovedsak benytter eksisterende traseer for å begrense flygninger over nye tettbebygde områder. Med de nye operative konseptene, utskifting av flyflåten, samt økt bruk av kurvede innflygninger der man unngår overflygning av de mest tettbebygde områdene, vil det bli færre som berøres av støy fra Oslo lufthavn de kommende årene. Med de forutsetningene som er lagt til grunn i SINTEF sin kartlegging vil færre beboere i nærområdet oppleve å være plaget av flystøy i 2030 sammenlignet med i dag. Dette viser at teknologiutviklingen vi står ovenfor i stor grad vil kompensere for de støymessige konsekvensene, som følger av en tredje rullebane. Etter hvert som den nye rullebanen tas i bruk vil noe av trafikken forskyves til områder med færre bosatte. Dette er enda et skritt i retning av å skjerme de tettest befolkede områdene i regionen.

NATUR, KLIMA OG MILJØ

Klimaendringene er en av de største utfordringene som verden står overfor i dag, og klimagassutslippene må reduseres mye og raskt dersom vi skal unngå de verste konsekvensene.

Gjennom jordas lange historie har klimaet endret seg mye og mange ganger, og det har alltid fått konsekvenser for naturmangfoldet. De menneskeskapte klimaendringene som skjer nå er raske, noe som gjør at mange arter ikke vil rekke å tilpasse seg, og i stedet dør ut. Trusler mot klimaet og naturmangfoldet må møtes både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Kommunen skal ha en aktiv rolle i bevaringen av det biologiske mangfoldet. At vi allerede har redusert naturmangfoldet blant annet ved å dele opp sammenhengende naturområder gjør også naturen langt dårligere rustet til å takle klimaendringene. Naturen og kulturlandskapet i bygda vår er kilder til glede og opplevelse. Vi skal bruke disse rikdommene på en måte som bevarer dem og ikke sliter dem ned.

Kommunene spiller en sentral rolle i arealforvaltningen i Norge. For at kommunene skal bidra til å stanse tapet av naturmangfold må de som jobber der ha tilstrekkelig kapasitet, god naturfaglig kompetanse og kunnskap om naturmiljøet i kommunen. Dette gjelder så vel byråkrater som politikere. Det skal brukes penger på kompetanseheving for begge disse to gruppene.

Nannestad bydeliste berømmer miljøengasjementet til dagens barn og ungdom. De er åpenbart lei av politikere som bruker alt for lang tid på å gå fra ord til handling.

Fremmede arter

Arter sprer seg naturlig i naturen, men en fremmed art har blitt hjulpet over en spredningsbarriere, være seg et hav, en fjellkjede eller en elv. En av ti fremmede arter blir et problem fordi den dominerer i naturen og fortrenger mangfoldet av arter som er der fra før.

Nannestad bygdeliste ser veldig positiv på det gode arbeidet som i dag gjøres i kommunen for å bekjempe fremmede arter, både av ulike frivillige organisasjoner med kommunal og statlig medvirkning. Innsatsen og midler til dette gode formålet skal videreføres.

Naturvern

Nannestad bygdeliste vil arbeide for at det blir opprettet hensynssoner for naturmangfold. Vi vil også arbeide for å få en systematisk oversikt over naturtyper og artsmangfold i hele kommunen. Vi vil ta spesielt hensyn til verdifulle naturtyper som våtmark/myrområder/raviner ol. Nannestad har forskjellige naturtyper med et stort artsmangfold. Det er registrert rødlistearter,  det vil si arter som er truet. Men det finnes også store områder som ikke er ordentlig undersøkt, hvor det helt sikkert finnes flere naturtyper og arter som har krav på vern. Derfor bør det gjøres grundige undersøkelser av artsmangfoldet før man bygger ned nye, store områder. I slike saker inntar vi en føre var holdning. Vi har plikt til å ta vare på naturmangfoldet i Nannestad. Dette er et ansvar som norsk lov pålegger oss. Det er også et ansvar vi har overfor dem som kommer etter oss.

Muligheten til å bygge ut et område kommer igjen og igjen, men en art kan bare utryddes én gang. Deretter er den borte til evig tid. Vi må innse at det finnes reelle konflikter mellom naturvern og næringsinteresser. I tvilstilfeller, når vi ikke kjenner konsekvensene av et tiltak, må det være opp til næringsinteressene å bevise at tiltaket ikke er til skade for naturmangfoldet.

Fond til bevaring av viktige friluftsområder

Det skal opprettes et fond til bruk for erstatning av netto tømmerverdi til grunneiere som vil avstå fra hogst (i 70-140 år (ett treomløp), avhengig av boniteten) i viktige friluftsområder.

KOMMUNAL FORVALTNING

Nannestad bygdeliste vil at Nannestad kommune skal framstå som en god arbeidsgiver, tjenesteyter og reguleringsmyndighet. Vi vil fremme et godt og tillitsfullt forhold mellom kommunen og innbyggerne. Vi ønsker en oversiktlig administrasjonen, og at saksbehandlingen skal være enkel og god. Forenkling og effektivisering skal ikke gå ut over kvaliteten på tjenestene.

Kvalitet på kommunale tjenester

Nannestad skal ha som målsetting å komme godt ut i undersøkelser av hvordan innbyggerne oppfatter kommunens tjenestekvalitet. Dette kan bidra til å gjøre Nannestad til et attraktiv sted å flytte til. Det er en viktig del av kvaliteten på kommunale tjenester at innbyggerne skjønner den informasjonen de mottar. Derfor skal all informasjon fra kommunen være lettlest og lett forståelig. Nannestad bygdeliste mener at en viktig nøkkel til tjenestekvalitet er nærhet til innbyggerne. Innbyggerne skal oppleve at saksbehandlere og tjenesteytere er tilgjengelige og at det går an å snakke med dem.

Nannestad skal være en ja-kommune!

Offentlige lover, forskrifter og reguleringer er ofte lite fleksible, og tar lite hensyn til den situasjonen enkeltmennesket befinner seg i. Vi vil at bestemmelsene skal tolkes med størst mulig romslighet. Hvis en saksbehandler ut fra gjeldende bestemmelser er nødt til å gi avslag på en søknad, skal han eller hun samtidig vurdere hvilke muligheter søkeren har til å få medhold. Finnes det slike muligheter, skal søkeren informeres om det.

Kommunens ansatte

Ansatte skal tas på alvor og skal ha muligheten til å uttale seg, og bli hørt om arbeidsforhold, også på egen arbeidsplass i forhold til endring, utbygging og omorganisering. Nannestad bygdeliste vil arbeide for flest mulig heltidsstillinger, og for at ingen skal måtte være ansatt i mindre enn en 50% stilling, så sant det ikke er et ønske fra den ansatte selv.

Kommunal eiendom og virksomheter

Kommunen har etter hvert skaffet seg mange eiendommer. Hvis det ikke lenger finnes noe klart formål med eierskapet, skal eiendommen selges. Dersom kommunen kjøper nye eiendommer, skal det finnes et klart definert kommunalt formål. Kommunen skal ikke drive kjøp og salg av eiendommer/tomter, men legge til rette for utvikling av eiendom for private.

Hvis kommunen ikke har penger til å vedlikeholde eiendommene bør de selges. Det skal eksistere en forpliktende vedlikeholdsplan for alle kommunale eiendommer, og det må på plass en tydeligere vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg enn det som er tilfellet i dag. Dette gjelder også uteområder og idrettsanlegg tilknyttet kommunale eiendommer.

Kommunen har også interesser i et antall virksomheter. Også i slike tilfeller skal det finnes en klart definert hensikt med eierskapet. Finnes ikke et klart formål, skal eierinteressene avvikles. Det samme gjelder hvis formålet kan oppnås bedre på andre måter.

NEI til eiendomsskatt

Nannestad bygdeliste sier klart NEI til eiendomsskatt i Nannestad. Vi mener eiendomsskatt er en usosial skatt, som treffer blindt i alle samfunnslag.

Kommunale avgifter

Kommunale tjenester innen bygge- og eiendomssaker, vann, kloakk og renovasjon skal leveres til selvkost. Nannestad bygdeliste vil arbeide iherdig for at innbyggerne i Nannestad skal ha lavest mulig bokostnader.  Kommunen skal føre en ansvarlig og nøktern økonomisk politikk.

Tomtefeste skal avskaffes – ja til likebehandling

Dagens ordning med tomtefeste forårsaker, slik den praktiseres i Nannestad kommune, urimelige forskjeller både sosialt og økonomisk. Nannestad bygdeliste mener derfor at hele ordningen med bruk av tomtefeste overfor egne innbyggere skal avvikles. Dette kan Nannestad kommune få til ved å inngå et reelt samarbeid med tomtefesterne og tilby de innløsning av tomtene til en lavere pris enn det som er tilfellet per i dag.

Inntil dagens ordning med bruk av tomtefeste overfor egne innbyggere er avviklet, så krever Nannestad bygdeliste at alle tomtefesterne i kommunen skal likebehandles. Dette innbærer at festeavgiften til de med festetomt skal reguleres etter Tomtefestelovens hovedregel, som er en regulering av festeavgiften etter endringene i konsumprisindeksen (Kpi), slik som Norges Høyesterett fastslo i saken mot Rådyrvegen borettslag i juni 2018. Kommunen leverer samme tjeneste til alle med festetomter, og da må også prisen og reguleringsmetoden være lik. Det er tomtefesterne som har betalt for all infrastruktur som vei, vann og kloakk. De enorme forskjellene i årlig festeavgift  oppleves som helt urimelige, og det er ingen lov som hindrer kommunen fra å behandle alle tomtefesterne likt.

Det er kommunen selv som har laget oppsettet, kontraktene og utparsellert tomtene, og det er kommunen selv som har skapt alt rotet rundt dette med tomtefeste. Det er derfor på høy tid at  kommunen, som den profesjonelle part den faktisk er, går inn og rydder opp i sitt eget rot.

ET LEVENDE LOKALDEMOKRATI

Nannestad bygdeliste mener at innbyggerne skal være med å bestemme i viktige lokale saker.

I praksis opplever vi stadig at lokalpolitikerne blir overstyrt av sentrale myndigheter. Dette skjer helt ned på detaljnivå i enkeltsaker.

Vi skal følge de lover og forskrifter som er vedtatt av Stortinget, men lover og forskrifter må alltid tolkes i hvert konkret tilfelle. Når det finnes rom for det, skal det være lokalpolitikerne i Nannestad, som skal ta den endelige avgjørelsen. Nannestad bygdeliste vil arbeide for et sterkt og levende lokaldemokrati.

Folkemøter og offentlig debatt

Vi vil oppmuntre alle til å la sin stemme høres, både i folkemøter og gjennom pressen. Vi vil også, som tillitsvalgte, gjøre rede for våre standpunkter gjennom media. Vi mener at alle har viktige bidrag å gi i det offentlige ordskiftet. Derfor vil vi lytte til alle synspunkter og all kritikk. Det er spesielt viktig å lytte til de som på ulike måter blir berørt av politiske prosesser.

Nei til kommunesammenslåing

Nannestad Bygdeliste sier klart nei til kommunesammenslåing.

Nannestad kommune har eksempelvis mindre gjeld pr. innbygger enn Ullensaker kommune, og en sammenslåing vil føre til at vi får mer gjeld pr. innbygger. Nannestad kommune har økonomiske fond etter blant annet salg av det tidligere e-verket/Gjermå. Disse midlene vil forsvinne inn i en ny storkommune. Tjenester som servicetorget og NAV kan også forsvinne fra Nannestad og bli sentralisert i en ny storkommune. Skolekretsene kan også bli forandret og skoler kan bli nedlagt.

Bruk stemmeretten din i september

Støtt opp under lokaldemokratiet og bruk stemmeretten din ved valget i september. Din stemme teller og det er på denne måten du kan være med på å bestemme hvem som skal styre i Nannestad kommune de neste fire årene.

Vi ønsker deg et riktig godt valg!

Hilsen alle oss på

Nannestad bygdeliste