Viktige saker

Gjennom de riktige prioriteringene og godt samarbeid, så bidrar vi til vekst og utvikling,
samtidig som vi sikrer at kommunen fremstår som attraktiv for innbyggere, tilflyttere,
næringsliv og besøkende.

Alt henger sammen med alt, og vi er til for innbyggerne!


• Barnehage og skole – vi vil ha yrkesfag til Nannestad
Alle skoler og barnehager i kommunen vår, skal være tygge og gode arenaer, for
lek og læring. Undervisningen skal foregå i kvalitets bygg, som skal vedlikeholdes.
Skolekretsene skal bevares, og det skal være en kommunal barnehage i hver krets.
Vi vil styrke utdanningstilbudet ved Nannestad videregående skole, så det også
omfatter yrkesfag.


• Gang- og sykkelveier gir bedre helse og økt valgfrihet
Nannestad bygdeliste vil at det skal etableres gang- og sykkelveier, som knytter
tettstedene i kommunen vår sammen. Sett ut fra et helseperspektiv, så har Nannestad
bygdeliste en grunntanke om at flest mulig skal kunne gå eller sykle, til skole,
barnehage, jobb og fritidsaktiviteter. Dette vil gi økt valgfrihet, bedre helse, og
større trygghet når man ferdes ute i trafikken.


• Helse- og omsorgstjenester – utvide tilbudet om helsesykepleier på skolene
Vi skal ha gode helse- og omsorgstjenester i kommunen, og disse områdene/
tjenestene skal ha tilstrekkelig med ressurser, til å løse de oppgavene de har.
Psykisk helse hos barn og unge skal vies ekstra stor oppmerksomhet, og vi vil i
likhet med elevene og ungdommen selv, styrke og øke helsesykepleier tilbudet ved
alle skolene i kommunen. Alle som ønsker det skal ha muligheten til å ha fastlege i
kommunen, og alle som har behov for det, skal få en sykehjemsplass.


• NEI til innføring av eiendomsskatt og næringsskatt
Nannestad bygdeliste sier NEI til innføring av eiendomsskatt, og næringsskatt.
Vi mener eiendomsskatt er en usosial skatt, som treffer blindt i alle samfunnslag.

• Vi vil ha vekst og utvikling i hele kommunen
Nannestad bygdeliste er uenig med regionale myndigheter i vekst fordelingsprinsippet.
Den regionale transport- og arealplanen er på kollisjonskurs med vår stedlige geografi,
og våre ønsker, når det kommer til vekst og utvikling. Vi vil ha vekst og utvikling i
hele kommunen.


• Vi vil ha politiet tilbake i kommunen
Nannestad bygdeliste er ikke fornøyd med alle sidene ved politireformen. Politiet
mistet mye av den viktige lokalkunnskapen, når vi mistet det lokale lensmannskontoret. Tilbudet for å få utført helt ordinære polititjenester har også blitt mye
dårligere for våre innbyggere. Lang ventetid og lang reisevei fører til mye
frustrasjon. Vi vil ha politiet og polititjenestene tilbake i kommunen.


• Idrett, kultur og frivillighet – vi vil ha flerbrukshall og friidrettsbane
Det frivillige arbeidet, i alle kommunens utallige lag og foreninger, skal ha gode
vilkår, og alle innbyggerne skal ha de samme mulighetene til å delta i aktiviteter,
uavhengig av bakgrunn, økonomi og funksjonsnivå. Dette bidrar til å forebygge
utenforskap og ensomhet. Vi har mye vakker natur i kommunen, som åpner for gode
naturopplevelser året rundt, og det er viktig at vi tar vare på naturen i de områdene
som bygges ut. Nannestad bygdeliste vil ha ny flerbrukshall i Holter, og så vil vi at
det skal bygges en friidrettsbane i Nannestad idrettspark.


• Næringslivet skal ha gode vilkår
Nannestad kommune skal være en attraktiv og god næringslivskommune, som
bidrar til gode vilkår for næringslivet. Bedrifter som ønsker å etablere seg, og
allerede etablerte bedrifter, skal få all den informasjonen, og hjelpen de trenger.
Vi vil at det skal etableres et næringsbygg med kombinasjons lokaler til utleie for
små og mellomstore bedrifter, og vi ser for oss at dette kan gjøres i allerede
eksisterende næringsbygg/lokaler.


• Klima og miljø
Trusler mot klimaet og natur mangfoldet må møtes, både nasjonalt og internasjonalt.
Nannestad kommune skal ha en aktiv rolle i arbeidet med på å sikre en bærekraftig
utvikling, som sikrer fremtidige generasjoner. Vi skal ha økt fokus på naturvern og
jordvern.

Dette er noen av sakene som opptar oss.